مقايسه كود آبياري با كوددهي سطحي بر كارآيي مصرف آب، كود، عملكرد، اجزاي عملكرد ذرت و تلفات عمقي نيترات

آب و خاک  

دوره 26 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: روش كود دهي نقش مهمي در كارآيي مصرف آب و كود، عملكرد گياه و تلفات كود ايفا مي كند. آزمايش انجام شده به صورت فاكتوريل با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال زراعي۱۳۸۹-۱۳۸۸ بر روي جويچه هاي انتها باز، انجام شد. فاكتور اول شامل چهار سطح آبي (W۱-۴) و فاكتور دوم شامل چهار سطح كودي (N۱-۴) به روش كودآبياري بودند. تيمارهاي ۱۶ گانه فوق در نهايت با روش كود دهي سطحي، مورد مقايسه قرار گرفتند. نيتروژن مورد نياز گياه از طريق كود اوره و طي چهار مرحله به خاك اضافه گرديد. ۲۵ درصد كود مورد نياز قبل از كشت به روش مرسوم، ۲۵ درصد در مرحله ۷برگي، ۲۵ درصد در مرحله ساقه دهي و ۲۵ درصد نيز در زمان سنبله دهي به صورت كودآبياري به گياه داده شد. كود مورد نياز در روش پخش سطحي دو تقسيط مساوي (قبل از كاشت و مرحله هفت برگي) و آب مورد نياز، نيز به مقدار ۱۲۰ درصد توصيه آبي براي گياه فراهم گرديد. نتايج نشان داد بيشترين عملكرد و اجزاي عملكرد در تيمار ۱۰۰ درصد نياز آبي و ۱۰۰ درصد نياز كودي اتفاق افتاد. از طرف ديگر عملكرد در اكثر تيمارهاي كودآبياري در مقايسه با تيمار سنتي اختلاف معني داري نشان داد. مصرف كود و آب نيز تحت تاثير روش كوددهي و مقدار مصرف كود و آب قرار گرفت. بطوري كه بيشترين كارآيي مربوط به سطح كودي ۱۰۰ درصد و سطح آبي ۱۰۰ درصد مي باشد. همچنين بررسي تلفات عمقي نيترات در خاك نشان داد كه بيشترين ميزان تلفات مربوط به تيمار سنتي و به مقدار 25.1 درصد كه از تمامي تيمار-هاي كود آبياري بيشتر مي باشد.
Comparison of Fertigation with Surface Broadcast Fertilizer Method in Water, Fertilizer Use Efficiency, Yield, Compenent Yield of Corn and Losses of Nitrogen
Article Type: Original Article
Abstract: Fertilizing method plays an important role in fertilizer and water use efficiency and plant yield and losses fertilizer. A field experiment was carried out at 16 treatments with factorial a complete randomized block design during 2010 for free drainage furrows. First factor was four levels of water (60, 80, 100 and 120% of full irrigation) and second factor was four levels of fertilizer (0, 60, 80 and 100% of required fertilizer) for fertigation method. The 16 treatments mentioned above, were compared with common fertilizing method. Nitrogen requirement was applied in four stages of the growth: before cultivation, in seven leaves, shooting and earring stages, the first portion (before cultivation) was applied by manual distribution and others by fertigation. In conventional treatment, the whole of required fertilizer was used in two split applications (before planting and in seven leaves). Results showed, the highest yield, yield component and use efficiency of corn was obtained on 100% irrigation and 100% fertilizer treatments. While the highest amount percolation of nitrate into soil was related to conventional treatment.
قیمت : 20,000 ريال