تاثير بقاياي يونجه، كود مرغي و كود پتاسيم بر برخي ويژگي هاي خاك و عملكرد پياز

آب و خاک  

دوره 27 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: به منظور بررسي تأثير توأم كودهاي آلي و پتاسيم بر برخي خصوصيات خاك و همچنين عملكرد غده پياز در شرايط مزرعه اي، آزمايشي به-صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با ۳ تكرار انجام شد. تيمارهاي ماده آلي شامل كود مرغي و بقاياي يونجه (هر يك به ميزان ۱۰ تن در هكتار) و شاهد به همراه دو سطح تيمار كود شيميايي پتاسيم (صفر و ۲۵۰ كيلوگرم در هكتار اكسيد پتاسيم) بود. نتايج نشان داد كه كاربرد كود مرغي و بقاياي يونجه به ترتيب باعث افزايش 57.7 و 40.9 درصد عملكرد محصول در مقايسه با تيمار شاهد شد. همچنين ميزان عملكرد در تيمار كود پتاسيم، به طور متوسط 7.8 درصد بيشتر از تيمار عدم كاربرد كود پتاسيم بود. مصرف كود مرغي و بقاياي يونجه، باعث افزايش معني دار متوسط سرعت نهايي نفوذ آب در خاك به ترتيب به ميزان 73.2 و 56.1 درصد نسبت به شاهد شد. در مقابل، مصرف كود شيميايي پتاسيم كاهش معني دار آن را در پي داشت. مصرف كودهاي آلي به ويژه كود مرغي تأثير معني داري بر افزايش رطوبت اشباع، تخلخل كل، EC، كربن آلي و فسفر قابل جذب و همچنين كاهش جرم مخصوص ظاهري و pH داشت ولي مصرف كود پتاسيم، تنها افزايش معني دار EC را به دنبال داشت. با مصرف كود مرغي و بقاياي يونجه، كربن آلي خاك به ترتيب 129.8 و 80.2 درصد و فسفر قابل جذب به ترتيب 104.8 و 51.9 درصد نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت. در بين خصوصيات مورد مطالعه، كربن آلي بيشترين تأثير را در افزايش عملكرد محصول نشان داد.
Application of Alfalfa Residue, Poultry Manure and Potassium Fertilizer on some Soil Properties and Onion Yield
Article Type: Original Article
Abstract: This study focused on the effect of organic manures as well as potassium fertilizer on some soil properties and onion yield at the field condition. The experiments were carried out as factorial in a randomized complete block design with three replications. The treatments were poultry manure (10 t ha-1), alfalfa residue (10 t ha-1) and control each together with two levels of potassium fertilizer as K2O (0 and 250 kg ha-1). The results showed that application of poultry manure and alfalfa residue resulted in yield increasing about 57.7 and 40.9 % in comparison to the control, respectively. On average, the onion yield for the potassium treatment was 7.8 % higher than for the untreated one. The application of poultry manure and alfalfa residue increased final infiltration rate 73.2 and 56.1 %, respectively. Inversely, potassium fertilizer caused a significant reduction in the final infiltration rate. Moreover, application of organic manures particularly poultry manure, significant increases in saturated moisture, porosity, EC, organic carbon and available phosphorous and decrease in bulk density and pH was observed, while potassium only increased soil EC, significantly. Application of poultry manure and alfalfa residue increased soil organic carbon 129.8 and 80.2 % and available phosphorous 104.8 and 51.9 %, respectively. Among different soil properties, organic carbon showed the highest influence on yield increase.
قیمت : 20,000 ريال