تأثير كاربرد كودهاي بيولوژيك و شيميايي بر عملكرد گندم در دو نوع خاك در آزمايشي گلخانه اي

آب و خاک  

دوره 27 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: كودهاي بيولوژيك مي توانند به عنوان مكمل در كشاورزي پايدار به كار برده شوند. هدف اصلي از اين پژوهش، بررسي تأثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره و كودهاي شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در دو نوع خاك بود. طرح آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار اجرا شد. فاكتورهاي آزمايش شامل دو نوع خاك (لوم شني و لوم رسي) و ۹ تيمار كودي بود. براي اجراي آزمايش از كودهاي بيولوژيك نيتروكارا (Azorhizobium caulinodans) و فسفربارور ۳ (Pseudomonas putida, Strain P۱۳ ، Pantoea agglomerans, Strain P۵ و Pseudomonas putida, Strain MC۱) به ميزان ۱۰۰ گرم در هكتار به صورت منفرد و تلفيقي به روش تلقيح بذر استفاده گرديد. نتايج تأثير مثبت نوع لوم رسي و تلقيح هر دو نوع كود بيولوژيك به ويژه در حضور ۵۰ درصد كودهاي شيميايي روي وزن خشك اندام هوايي، وزن خشك ريشه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملكرد دانه گندم را نشان داد. نتايج نشان داد تيمارهاي ۱۰۰ درصد كود شيميايي و كود بيولوژيك فسفره در تلفيق با ۵۰ درصد كود شيميايي بيشترين تأثير را در اكثر صفات بررسي شده و تيمار شاهد كمترين تأثير را نشان دادند. كود بيولوژيك نيتروكارا در تلفيق با ۵۰ درصد كود شيميايي بيشترين وزن هزار دانه را داشت. كود بيولوژيك فسفره در تلفيق با ۵۰ درصد كود شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم تأثير بهتري را در مقايسه با كود بيولوژيك نيتروكارا نشان داد. نتايج اين تحقيق نشان داد با تلفيق كودهاي بيولوژيك و شيميايي مي توان مصرف كودهاي شيميايي را كاهش داد.
Effect of Biofertilizer and Chemical Fertilizer on Wheat Yield under Two Soil Types in Experimental Greenhouse
Article Type: Original Article
Abstract: Biofertilizers can be used as complementary in sustainable agriculture. The main target of this study was effects of nitrogen and phosphorus fertilizers and chemical fertilizers on wheat yield and yield components in two soil types. Experimental design as the factorial formed completely randomized design with three replications was executed. Experiment Factors included two soil types (sandy loam and clay loam) and 9 fertilizer treatments. For the experiment implementation used 100 gram per hectare of Nitrokara (Azorhizobium caulinodans) and Barvar 3 phosphorus (Pseudomonas putida, Strain P13 ,Pantoea agglomerans, Strain P5 and Pseudomonas putida, Strain MC1) biofertilizers in single and combined forms by method of seed inoculation. The results showed positive effects of clay loam type and inoculation of two biofertilizer types especially in the presence of 50% of chemical fertilizers on shoot dry weight, root dry weight, number of grains per spike, 1000 grain weight and wheat grain yield. The results showed 100% chemical fertilizer and phosphorus biofertilizer in combination with 50 % of chemical fertilizer treatments showed the highest effect in most characteristics and control treatment showed the lowest effect in this characteristics. Nitrokara biofertilizer in combination with 50% of chemical fertilizer had the maximum 1000 grain weight. Phosphorus biofertilizer in combination with 50% of chemical fertilizer on wheat yield and yield components showed a better effect than Nitrokara biofertilizer.The results of this research showed by combining biological and chemical fertilizers can reduce consumption of chemical fertilizers.
قیمت : 20,000 ريال