بررسي پالايش برخي فلزات سنگين خاك توسط ذرت و كلزا در سيستم كشت منفرد و مخلوط

آب و خاک  

دوره 27 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: گياه پالايي يكي از كم هزينه ترين روش هاي پالايش خاك هاي آلوده به فلزات سنگين مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي توان گياه پالايي دو گياه ذرت و كلزا تحت سيستم كشت منفرد و مخلوط بود. بدين منظور آزمايشي گلخانه اي به صورت كشت گلداني بر روي يك خاك آهكي آلوده به سرب و روي انجام شد. تيمارها شامل كشت منفرد ذرت، كشت منفرد كلزا و كشت مخلوط (ذرت و كلزا) بودند. نتايج نشان داد فعاليت ريشه گياه با كاهش pH و افزايش كربن آلي محلول خاك، زيست فراهمي فلزات سرب، روي، مس و نيكل را افزايش داد. جذب فلزات سرب، روي، مس و نيكل در ريشه كشت مخلوط كمتر از ريشه ذرت و بيشتر از ريشه كلزا بود. جذب روي و نيكل توسط شاخساره كلزا و كشت مخلوط بيشتر از ذرت بود. همچنين نتايج مربوط به جذب فلزات در كل زيست توده (جمع ريشه و شاخساره) نشان داد جذب مس و نيكل در زيست توده كشت مخلوط كمتر از ذرت و بيشتر از كلزا بود در حالي كه جذب سرب و روي در زيست توده ذرت و كشت مخلوط بيشتر از كلزا بدست آمد. همچنين كشت مخلوط باعث افزايش عملكرد ذرت و كلزا نسبت به كشت منفرد شد. بنابراين به نظر مي رسد استفاده از سيستم كشت مخلوط مي تواند فلزات روي و نيكل را بيشتر از ذرت منفرد و مس را بيشتر از كلزاي منفرد استخراج كند.
Remediation of Some Soil Heavy Metals by Corn and Canola in Single and Mixed Culture System
Article Type: Original Article
Abstract: Phytoremediation is one of the lowest-cost methods for remediation of soils contaminated with heavy metals. This study was conducted to investigate the phytoremediation potential of corn and canola, grown under single and mixed culture systems. Thus, a pot experiment was carried out on a calcareous soil contaminated by Pb and Zn. Treatments included single culture of corn, single culture of canola and mixed culture of corn and canola. Results showed that bioavailability of metals, lead, zinc, nickel and copper increased with decreasing soil pH and increasing DOC as influenced by root activity. Root uptake of metals; lead, zinc, copper and nickel in mixed culture, was more than that of in canola and lower than that of in corn. Zinc and nickel uptake by shoots of canola and mixed culture, were more than corn. Also, the results concerning the uptake of metals in the total biomass (sum of roots and shoots) showed uptake of copper and nickel in corn was more than mixed culture and it was more than canola while, uptake of lead and zinc in corn and mixed culture was more than canola. Also, the total yield of corn and canola in mixed culture increased. Therefore, it seems use of mixed culture system may extract metals, zinc and nickel more than corn, and copper more than canola, in single culture systems.
قیمت : 20,000 ريال