بررسي تاثير مالچ رسي - آهكي بر تثبيت ماسه هاي روان

آب و خاک  

دوره 27 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: جابه جايي تپه هاي ماسه اي از فرآيندهاي بحراني بيابان زايي است. يكي از شيوه هاي كنترل ماسه هاي روان، مالچ پاشي بر سطح آن ها است. تخريب محيط زيست به وسيله ي مالچ هاي نفتي و همچنين هزينه هاي زياد استفاده از اين نوع مالچ ها، باعث فعال شدن مراكز علمي و پژوهشي كشور در زمينه‌ي تحقيق بر روي تغيير در نوع و شيوه هاي مالچ پاشي گرديده است. در اين راستا، در تحقيق حاضر از مالچ هاي طبيعي با تركيب رس و آهك به عنوان تثبيت كننده ماسه هاي روان استفاده شد. به منظور آماده سازي بستر تيمارها از ماسه هاي بادي دشت يزد - اردكان و از خاك دشت رسي اطراف ميبد (به عنوان مالچ) استفاده گرديد. تيمارهاي آزمايشي با نسبت هاي مختلف رس وآهك به اضافه يك ليتر آب آماده شد. سپس بر روي ماسه بادي داخل سيني هاي مخصوص دستگاه سنجش فرسايش بادي يا تونل باد به ابعاد ۱۰۰× ۳۰ × ۴ سانتيمتر تيمارهاي مالچ رس - آهك پاشيده شد. اين تحقيق در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار انجام شد. ساير عوامل مانند ضخامت، مقاومت فشاري، مقاومت به ضربه و مقاومت سايشي سله هاي ايجاد شده و همچنين فرسايش پذيري تيمارها اندازه گيري شد. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش نسبت رس، شاخص هاي مقاومت فشاري، مقاومت به ضربه و سايش به طور نسبي افزايش مي يابد. ولي از بين تيمارها، نسبت ۲۰۰ گرم رس و ۱۰ گرم آهك در يك ليتر آب در مالچ تركيبي رسي- آهكي مي تواند به عنوان مناسب ترين تيمار به منظور تثبيت موقت ماسه هاي روان تا زمان استقرار نهال ها توصيه گردد.
Investigation of Effect of Clay-Lime Mulch for Sand Dunes Fixation
Article Type: Original Article
Abstract: Sand dunes movement is one of the critical processes of desertification. Mulching is one of the methods of sand movement control. Oil mulches have been used in Iran. Because of high cost and negative environmental impacts of oil mulches, changes in mulch type sand mulching methods is vital. Therefore, in this research different combinations of clay and lime were used as stabilizer. Sandy soil from the Yazd-Ardakan plain is used as bed treatment and clay particles (taken from Meybod area) were used as mulch in this research. The treatments were prepared using different ratios of the above mentioned materials. One liter of water was added to the each mulch combination and was sprinkled on the plot of 100 cm (length) × 30 cm (width) × 4 cm (height) sand. A completely randomized design is used as research plan with three repeating. Physical parameters, such as thickness, compressive strength, impact resistance and abrasion resistance which are created by mulches, and wind erodibility of the treatment were measured. The measured data were analyzed using SPSS software. Results show that the measured compressive strength, impact resistance and abrasion resistance of the clay–lime mulch is increase in the ratio of 200 gr clay and 10 gr lime in one liter of water.
قیمت : 20,000 ريال