بررسي تاثير شوري و سديم آب بر پخشيدگي و هدايت هيدروليكي غيراشباع

آب و خاک  

دوره 27 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: با افزايش جمعيت و كمبود آب شيرين براي آبياري، يكي از راهكار هاي ممكن استفاده از آب هاي غيرمتعارف (آب هاي شور و سديمي) مي باشد. براي استفاده از اين آب ها بايد ملاحظات و مطالعات خاصي در نظر گرفته شود. از آنجايي كه بيشتر فرايند هاي مربوط به آب و خاك در مزرعه در وضعيت غيراشباع صورت مي گيرد و نيز مطالعات كمتري در اين مورد نسبت به وضعبت اشباع وجود دارد، در اين پژوهش هدف، بررسي تاثيرشوري و سديم آب بر پخشيدگي و هدايت هيدروليكي غيراشباع است. دو بافت لومي و شني، دو سطح ۵ و۲۰ براي SAR و دو سطح ۴ و ۱۲ دسي زيمنس بر متر براي EC و آب معمولي با شوري بسيار كم براي اين منظور به كار برده شد. از نمك هايNaCl، CaCl۲و MgCl۲با نسبت ۲:۱Ca:Mg=براي تهيه تيمار ها استفاده شد. پخشيدگي از روش جريان خروجي تك گامي در مكش ۱۵ بار اندازه گيري شد. مقادير هدايت هيدورليكي غيراشباع با استفاده از مقادير پخشيدگي و شيب منحني رطوبتي محاسبه شد. در هر دو خاك با افزايش SARو كاهش EC، پخشيدگي و هدايت هيدروليكي غيراشباع خاك كاهش يافته و اين كاهش در رطوبت هاي كمتر، بيشتر مشاهده شد. خاك شني كمتر از خاك لومي تحت تاثير قرار گرفت. در مقايسه تيمارهايي كه كمترين و بيشترين مقدار پراكندگي را در خاك ايجاد مي كنند، مقادير پخشيدگي و هدايت هيدروليكي غيراشباع در خاك لومي حدود ۱۰۰% كاهش داشته است و براي خاك شني در رطوبت هاي كم، مقادير پخشيدگي حدود ۹۱% و هدايت هيدروليكي غيراشباع حدود ۹۹% كاهش داشته است.
Evaluation of Water Salinity and Sodicity Effect on Diffusivity and Unsaturated Hydraulic Conductiviy
Article Type: Original Article
Abstract: With increasing population and scarcity of fresh water,one of possible solutions is, using marginal waters (saline and sodic water). Using marginal waters should be taken into consideration and special studies. Since most processes related to soil and water, take place in unsaturated field condition, The purpose of this research is evaluation of saline and sodic water effect on diffusivity and unsaturated hydraulic conductivity.for this purpose, two soil types include loamy and sandy, two levels of SAR, 5 and 20, two levels of EC, 4 and 12 ds/m and distilled water were used. NaCl, CaCl2 and MgCl2 salts at Ca:Mg=2:1 were used to prepare treatments. Diffusivity was measured by one step out flow method at the suction of 15 bar. Unsaturated hydraulic conductivity calculated by using the diffusivity and the slope of the soil moisture charactristic curve. At both soils with increasing SAR and decreasing EC, diffusivity and unsaturated hydraulic conductivity decreased and this reduction was more at low moistures. Sandy soil was affected less than loamy soil. In comparison of treatments that cause the least and the most dispersion, diffusivity and hydraulic conductivity for loamy soil, decreased 100% and for sandy soil at low moistures, diffusivity and hydraulic conductivity decreased about 91% and 99%, respectively.
قیمت : 20,000 ريال