تجزيه زيستي نرمال– هگزادكان در خاك بوسيله گونه هاي سودوموناس و برخي باكتري هاي بومي مناطق آلوده به نفت

آب و خاک  

دوره 27 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تجزيه زيستي نرمال - هگزادكان به وسيله باكتري ها به عنوان يكي از روش هاي مهم زيست پالايي مطرح مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تجزيه زيستي نرمال - هگزادكان با سطح آلودگي ۲۵۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم بوسيله باكتري هاي سودوموناس آئروژينوزا (Pseudomonas aeruginosa)، پوتيدا (Pseudomonas putida) و باكتري هاي بومي مناطق آلوده در حضور منبع غذايي N:P:K (شامل سه نوع كود اوره با ۴۶% نيتروژن، فسفات آمونيوم با ۲۱% نيتروژن و ۴۶% فسفر و سولفات پتاسيم با ۴۰% پتاسيم) در شرايط آزمايشگاهي بوده است. آزمايش به صورت طرح آماري فاكتوريل در قالب كاملاً تصادفي (چند مشاهده اي) با سه تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل شش سطح باكتري (سودوموناس آئروژينوزا (PA) و پوتيدا (PP)، سه جدايه از مناطق آلوده اهواز (IA)، سرخس (IS) و تهران (IT) و بدون باكتري)، دو سطح كود شيميايي (صفر و دو تن در هكتار) دو محيط خاكي (استريل (SS) و غيراستريل (NS)) و دو بازه زماني (۳۰ و ۶۰ روز) بود. سپس در نمونه هاي مورد مطالعه ميزان كربن آلي كل (TOC) خاك بعنوان شاخص تجزيه نرمال - هگزادكان اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده از آزمايش نشان داد كه تجزيه نرمال - هگزادكان در خاك‌هاي غيراستريل بيشتر از خاك هاي استريل بود. بيشترين ميزان تجزيه نرمال - هگزادكان توسط جدايه سرخس صورت گرفت و ميزان تجزيه توسط اين جدايه در حضور ماده غذايي به ۴۵% رسيد در حاليكه ميزان تجزيه در عدم حضور ماده غذايي كمتر بود (تقريباً يك سوم). بررسي ها نشان داد كه با افزايش زمان، ميزان تجزيه نرمال - هگزادكان در بين جدايه هاي باكتري افزايش معني داري داشت. ميزان تجزيه نرمال - هگزادكان در حضور تيمار كودي NPK پس از ۶۰ روز، ۴ برابر تيمار بدون كود بود.
Biodegradation of Normal-Hexadecane in Soil by Pseudomonas and Selected Native Bacteria from Crud Oil Contaminated Regions
Article Type: Original Article
Abstract: The biodegradation of normal-hexadecane by bacteria is one of the important aspects of bioremediation. The aim of this study was to investigate degradation of normal hexadacane (with level of contamination, 2500 mg.kg-1) by Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida and native bacteria of contaminated regions in the presence of NPK (three types of fertilizer: urea with 46% nitrogen, ammonium phosphate with 21% nitrogen and 46% phosphor and potassium sulphate with 40% potassium) as nutritious source. The experiment was carried out as a completely randomized design (CRD) with factorial arrangement in three replications. Experimental factors included six levels of bacteria (Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, three strains from contaminated regions Ahvaz, Sarakhs and Tehran and control), three levels of fertilizers treatment (0 and 2 ton.ha-1 of NPK) and two levels of soil condition (sterile and non-sterile) at two times (30 and 60 days). Then, soil total organic carbon (TOC) as index for the degradation of normal hexadacane in samples was measured. The results showed that degradation of normal hexadecane in sterilized soil samples were higher than non sterilized soil samples. the highest degradation of normal hexadecane was observed in the presence of Sarakhs strain. The amount of degradation by this strain with nutritious source was 45% whereas this value was lower (one third) in the absence of NPK. Moreover, the results indicated that the amount of degradation by the bacteria increased with time. Biodegradation value in the presence of NPK was 4-fold higher compared to noNPK treatment after 60 days.
قیمت : 20,000 ريال