بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص هاي خشكي دما-گياه (TVDI) و دما-گياه اصلاح شده (MTVDI) و تصاوير سنجنده موديس

آب و خاک  

دوره 27 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: از آنجا كه اكثر روش هايي كه تاكنون براي ارزيابي وضعيت خشكسالي ارائه شده اند شاخص هاي خشكسالي را بر اساس داده هاي ايستگاهي در يك نقطه برآورد مي كنند پژوهشگران به دنبال روشي بودند تا به منظور مديريت بهتر خسارت هاي ناشي از اين پديده خزنده و تدريجي، به برآوردهاي منطقه اي از آن دست يابند. اخيراً سنجش از دور و تكنيك هاي توليد شده مبتني بر تصاوير ماهواره اي توانسته اند برآوردهاي مناسبي از وضعيت خشكسالي در مقياس منطقه اي ارائه نمايند. در اين مقاله سعي بر اين است تا با استفاده از دو شاخص خشكي دما-گياه (TVDI) و دما-گياه اصلاح شده (MTVDI) و همچنين با بكارگيري محصولات دمايي و پوشش گياهي سنجنده موديس به بررسي خشكسالي در استان خراسان شمالي طي دو سال خشك (سال آبي ۸۷-۸۶) و نرمال (سال آبي ۸۳-۸۲) پرداخته و كارايي دو روش مذكور مورد سنجش قرار گيرد. نتايج نشان داد كه شاخص MTVDI نسبت به شاخص TVDI، دوره هاي خشكي را بهتر پايش مي كند. نتايج همبستگي خطي بين شاخص هاي خشكسالي و مقادير بارش تجمعي ۱۶ روز طي دوره تصوير، ۱۶ روز پيش از تصوير و ۱ ماه ، ۲ ماه، ۳ ماه، ۵ ماه و ۷ ماه قبل از تصوير نيز نشان داد كه همبستگي شاخص ها به ويژه شاخص MTVDI با بارش تجمعي ۱ ماه قبل از تصوير نسبت به بارش در ساير بازه هاي زماني بيشتر است كه اين مسئله به دليل پاسخ تأخيري پوشش گياهي به بارندگي است.
Evaluation of Drought Using the Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) and the Modified Temperature Vegetation Dryness Index (MTVDI) and MODIS Satellite Images
Article Type: Original Article
Abstract: Because most of the methods that have been proposed for estimating statues drought generate point estimate, so researchers were always looking for ways to achieve regional estimates for better manage this gradually creeping phenomenon. Recently, remote sensing and techniques proposed base on it could estimate drought in regional scale well. In this paper, it’s tried to estimate drought and evaluation performance of the Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) and the Modified Temperature Vegetation Dryness Index (MTVDI) using the vegetation and temperature MODIS products in Northern Khorasan during two years 2004 and 2008 (as normal and dry years respectively). The results showed that MTVDI index has performed better than TVDI index. The result of linear correlation analyzed between indices and the cumulative precipitation of the currently 16 days, early 16 days and early 1 month, 2 month, 3 month, 5 month and 7 month showed the indices, specially MTVDI, had a close relationship with early 1 month precipitation than the others. This is due to the delayed response of vegetation to precipitation.
قیمت : 20,000 ريال