تاثير تنش شوري ناشي از كلريد سديم بر توليد گلومالين توسط قارچ هاي گلومرال همزيست با گياه ذرت

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: گلومالين گليكوپروتئيني است كه توسط قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار (AM) توليد مي شود و از اجزاء مهم ماده آلي خاك مي باشد كه در ترسيب كربن و پايداري خاكدانه ها نقش بسزايي دارد. قارچ هاي AM كه تنها توليد كننده ي گلومالين هستند، تحت تاثير فاكتورهاي مختلف محيطي از جمله شوري قرار مي گيرند. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير شوري بر توليد گلومالين توسط سه گونه ي قارچي ميكوريز آربوسكولار بصورت آزمايش فاكتوريل با طرح كاملاً تصادفي در چهار تكرار، با گياه ذرت رقم سينگل كراس ۷۰۴ در شرايط گلخانه اجرا شد. فاكتورهاي مورد آزمايش شامل سه سطح شوري سديم كلرايد 1.34 (شاهد)، ۴ و dS/m ۸ و چهار سطح شاهد بدون قارچ، G. intraradices (Gi), G. versiforme (Gv), Glomus etunicatum (Ge) بود. در اين پژوهش وزن خشك گياه، غلظت پرولين برگ، درصد كلونيزاسيون و غلظت گلومالين ساده استخراج (EEG) و گلومالين كل (TG) اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه اثر متقابل شوري و قارچ ميكوريز بر وزن خشك گياه، غلظت پرولين برگ، درصد كلونيزاسيون ريشه، EEG و TG در سطح احتمال يك درصد معني دار بود. در گياهان ميكوريزي وزن خشك گياه ذرت، غلظت پرولين برگ نسبت به شاهد بدون قارچ بصورت معني داري افزايش يافته بود. درصد كلونيزاسيون ريشه نيز در سطح شوري dS/m ۸ بصورت معني داري نسبت به شاهد شوري كاهش يافت. همچنين افزايش معني دار توليد گلومالين در دو سطح شوري ۴ و dS/m ۸ در هر سه گونه ي قارچي نسبت به شوري dS/m 1.34 مشاهده شد. به عبارتي با افزايش شوري و كاهش درصد كلونيزاسيون، مقدار توليد گلومالين در واحد درصد كلونيزاسيون افزايش يافت.
Effects of NaCl Salinity Levels on the Glomalin Produced by Glomerales in Symbiosis with Corn Plant
Article Type: Original Article
Abstract: Glomalin is a glycoprotein produced by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, and is a major component of soil organic matter, which plays an important role in soil aggregation and carbon sequestration. Glomalin is produced only by the AM fungi. On the other hand, stressful environments such as salinity can affect the AM fungi .The purpose of this study was to investigate the effect of NaCl salinity on glomalin production by Glomerales in symbiosis with corn plant. A factorial experiment was conducted in completely-randomized design (CRD) with four replications in a greenhouse. Factors were NaCl salinity with three levels (S0: 1.34, S1:4 and S2: 8 dS/m) and mycorrhizal fungi with four levels (non mycorrhizal, Glomus versiforme, G. intraradices, G. etunicatum). The results showed that the interaction of salinity and mycorrhizal fungi on plant dry weight, leaf proline, root colonization percentage, EEG and TG was significant at p​
قیمت : 20,000 ريال