ارزيابي كيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهركرد با استفاده از برنامه ALES

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: علاوه بر ارزيابي كيفي و كمي، مي توان بر اساس مقدار سود خالص يا ناخالص در واحد سطح، از نظر اقتصادي نيز تناسب اراضي را مورد ارزيابي قرار داد. اين تحقيق به منظور انجام ارزيابي كيفي و اقتصادي به روش هاي مختلف، براي چهار محصول فارياب ذرت علوفه اي، گندم، سيب زميني و جو در منطقه شهركرد انجام گرفت. در اين راستا، با انطباق خصوصيات اراضي با نيازهاي رويشي اين محصولات، از طريق روش محدوديت ساده و با استفاده از نرم افزار ALES، كلاس كيفي تناسب اراضي براي محصولات مورد نظر تعيين گرديد. سپس از طريق روش هاي نرخ بازده داخلي، سود ناخالص، ارزش فعلي خالص و نسبت منفعت به هزينه، با بكار گيري نزم افزار مذكور كلاس تناسب اقتصادي واحدهاي اراضي براي محصولات فوق تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه كلاس كيفي تناسب، در همه واحدهاي اراضي مورد مطالعه براي كشت فارياب ذرت علوفه اي، گندم و جو؛ S۲ و براي كشت فارياب سيب زميني در ۷۳% واحدها، S۲ و در ۲۷% آن‌ها؛ S۳ است. كلاس‌هاي تناسب اقتصادي بر مبناي روش محاسبه ارزش فعلي خالص براي چهار محصول مورد مطالعه در ۷۳% واحد‌هاي اراضي ، S۲ و در ۲۷% آنها، S۱ است. براي محصولات گندم و ذرت، با استفاده از روش هاي سود ناخالص، نسبت منفعت به هزينه و نرخ بازده داخلي، كلاس تناسب اقتصادي همه واحدهاي اراضي S۱ مي باشد. براي محصولات سيب زميني و جو، با استفاده از روش هاي سود ناخالص و نرخ بازده داخلي، كلاس تناسب اقتصادي در ۷۳% واحدهاي اراضي، S۲ و در ۲۷% آنها، S۱ و بر اساس روش نسبت منفعت به هزينه، اين كلاس در همه واحدهاي اراضي، S۱ مي باشد.
Qualitative and Economical Land Suitability Evaluation for Important Field Crops in Shahrekord Area, Using ALES Program
Article Type: Original Article
Abstract: In addition to qualitative and quantitative land suitability evaluation, economical evaluation can be carried out as well, based on net or gross benefit per surface area unit. The present research was done to evaluate land suitability, qualitatively and economically,, by different methods for irrigated maize, wheat, potato and barley in Shahrekord area. In this regards, qualitative land suitability class was determined by matching land characteristics with the studied crops growth requirements, using simple limitation method and ALES program. Economical land suitability evaluation was carried out, using "internal rate of return", "gross profit", "net present value" and "benefit/cost ratio" methods which are included in the ALES program. The results showed that qualitative suitability class in all of the studied land units for irrigated maize, wheat and barley is S2 and for irrigated potato in 73% of the units is S2 and in 27% of them is S3. As the "net present value" method is used, % 73 and % 27 of the land units are classified as S2 and S1, respectively for all of the studied crops. For wheat and maize, all of the land units are classified as S1, as gross profit, benefit/cost ratio and internal rate of return methods are used. For potato and barley, using gross profit and internal rate of return methods, % 73 and % 27 of the land units are classified as S2 and S1, respectively and as the benefit/cost ratio method is used, economical land suitability class in all of the land units is S1.
قیمت : 20,000 ريال