بررسي تشابه الگوهاي نوساني دما و فشار بخار آب با استفاده از تبديل موجك گسسته

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: دوره تناوب و روند، دو شاخص مهم و تاثيرگذار در سري زماني داده‌هاي هيدرواقليمي هستند و به دليل اهميت فراوان، تاكنون روش‌هاي مختلفي براي مطالعه آنها ارائه و به كار گرفته شده است. اين روش‌ها عمدتاً پايه آماري داشته و اغلب در گروه آزمون‌هاي ناپارامتري قرار دارند. روش تبديل موجك، روشي قدرتمند با پايه رياضي است كه در سال هاي اخير در مباحث تحليل سيگنال و سري‌هاي زماني كاربرد فراواني يافته است. در اين پژوهش، با بكارگيري اين روش در كنار روش من- كندال دنباله‌اي، ميزان تشابه روند و الگوهاي تناوبي غالب در پارامترهاي دما و فشار بخار در ايستگاههاي سينوپتيك بابلسر، تهران و شاهرود در دوره آماري ۵۵ ساله (۱۹۵۶ تا ۲۰۱۰) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد كه در اقليم‌هاي خشك و نيمه خشك، الگوهاي نوساني بلند مدت و در اقليم‌هاي مرطوب، الگوهاي نوساني كوتاه مدت دما و فشار بخار، همبستگي بيشتري دارند و طول دوره تناوبي غالب با خشكي منطقه افزايش ميابد.
Assessment of Fluctuation Patterns Similarity in Temperature and Vapor Pressure Using Discrete Wavelet Transform
Article Type: Original Article
Abstract: Period and trend are two main effective and important factors in hydro-climatological time series and because of this importance, different methods have been introduced and applied to study of them, until now. Most of these methods are statistical basis and they are classified in the non-parametric tests. Wavelet transform is a mathematical based powerful method which has been widely used in signal processing and time series analysis in recent years. In this research, trend and main periodic patterns similarity in temperature and vapor pressure has been studied in Babolsar, Tehran and Shahroud synoptic stations during 55 years period (from 1956 to 2010), using wavelet method and the sequential Mann-Kendall trend test. The results show that long term fluctuation patterns in temperature and vapor pressure have more correlations in the arid and semi-arid climates, as well as short term oscillation patterns in temperature and vapor pressure in the humid climates, and these dominant periods increase with the aridity of region.
قیمت : 20,000 ريال