بررسي كارايي مدل ريز‌ مقياس نمايي آماري در پيش‌بيني بارش در دو اقليم خشك و فراخشك

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: پيش‌بيني ميزان بلند ‌مدت بارش در برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب، به‌ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك، از اهميت بالايي برخوردار است. لذا در اين پژوهش به منظور بررسي اثر تغيير اقليم بر ميزان بارندگي در مقياس ايستگاهي از مدل آماري SDSM استفاده شده است. داده‌هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل ميزان بارندگي روزانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك كرمان و بم، داده‌هاي بازتحليل NCEP و خروجي‌هاي مدل HadCM۳ (داده‌هاي نسل سوم مدل جهاني اقليم تحت سناريو‌ي A۲ وB۲) براي دوره پايه (۲۰۰۱-۱۹۷۱ ميلادي) مي‌باشد. ميزان بارش براي سه دوره (۲۰۳۹-۲۰۱۰)، (۲۰۶۹-۲۰۴۰) و (۲۰۹۹-۲۰۷۰) پيش‌بيني و با دوره پايه مورد مقايسه قرار گرفته است. از ۱۵ سال اول داده‌ها (۱۹۸۵-۱۹۷۱) براي واسنجي و از ۱۵ سال دوم (۲۰۰۱-۱۹۸۶) براي اعتبارسنجي مدل استفاده شده است. بررسي معيار‌هاي ارزيابي كارايي مدل از جمله ميانگين خطاي مطلق و مجذور ميانگين مربعات خطا، نشان داد كه اين مدل در منطقه خشك، از توانايي و دقت بالاتري براي پيش‌بيني ميزان بارندگي نسبت به منطقه فراخشك برخوردار مي‌باشد. نتايج نشان داد ميزان بارش سالانه تا سال ۲۰۹۹، در ايستگاه كرمان در سناريوهاي A۲و B۲به ترتيب (1.3) و (0.3) ميلي‌متر كاهش و در ايستگاه بم حدود (4.56)، (5.46) ميلي‌متر نسبت به دوره پايه افزايش خواهد داشت.
Performance Evaluation of Statistical Downscaling Model (SDSM) in Forecasting Precipitation in two Arid and Hyper arid Regions
Article Type: Original Article
Abstract: One of the most important problems in the management and planning of water resources is to forecast longterm precipitation in arid region and hyper arid regions. In this study, statistical downscaling model (SDSM) is used for study of climate change effects on precipitation. The data used as input to the Model are daily precipitation of Kerman and Bam synoptic stations, NCEP (National Centers for Environmental Prediction) data and the A2 and B2 emission scenarios HadCM3 for the reference period (1971-2001). Using HadCM3 A2, B2 data the precipitation for three period (2010-2039), (2040-2069) and (2070-2099) are predicted and compared with the reference period. We used the first 15 years data (1971-1985) for the calibration and the second 15 years data (1986-2001) for model validation. After the examination function Indexes results from SDSM model shown that this model has better accuracy and a high ability to predict precipitation in arid region than hyper arid region. Results indicated that until 2099, amount of annual precipitation under A2 and B2 emission scenario will be decreased by 1.3 and 0.3 mm in Kerman synoptic station and will be increased by 4.56 and 5.46 mm in bam synoptic station, relative to reference period i.e.1971-2001, respectively.
قیمت : 20,000 ريال