تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار و كودهاي آلي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم گندم

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اين تحقيق به منظور ارزيابي اثرات كودهاي آلي و بيولوژيك برعملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم گندم پر مصرف بولاني و كراس بولاني بومي منطقه سيستان انجام پذيرفت. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه زابل انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل عامل كودي: ورمي‌كمپوست (F۱) ، ورمي‌كمپوست+ كمپوست (F۲)، ورمي‌كمپوست+ ميكوريز (F۳)، ورمي‌كمپوست+ ميكوريز+ كمپوست (F۴)، كمپوست (F۵)، كمپوست + ميكوريز (F۶)، ميكوريز (F۷) و نمونه شاهد (عدم كاربرد كود F۸) به همراه دو رقم گندم بولاني (C۱)و كراس بولاني (C۲) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه بالاترين عملكرد دانه (1.13 گرم در گلدان) از تركيب تيمارهاي (F۷C۲) به دست آمد. همچنين براي شاخص برداشت هم بيشترين مقدار از تركيب (F۷C۲) به ميزان 0.355 بدست آمد. همچنين ضريب همبستگي بالا و معني‌داري بين وزن تك بوته با ارتفاع بوته و طول سنبله و همين‌طور عملكرد دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. بطور كلي استفاده از كاربرد توام ورمي‌كمپوست و ميكوريز در رقم كراس بولاني جهت توليد دانه مناسب تر است.
Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Organic Fertilizers Application on Yield Components of Two Wheat Cultivars
Article Type: Original Article
Abstract: This investigation was conducted in order to evaluate the direct effects of organic and bio - fertilizers on yield components of two native wheat cultivars, Bolani and cross - Bolani. The experiment conducted as a factorial in a completely randomized design with three replications. Treatment includes fertilizer factor: vermicompost (F1), vermicompost + compost (F2), vermicompost + mycorrhiza (F3), compost + vermicompost + mycorrhiza (F4), compost (F5), mycorrhiza + compost (F6), mycorrhiza (F7) and control (no fertilizer application F8) and cultivar factor includes two cultivar Bolani (C1) and cross - Bolani (C2). The results showed that the interaction effect of combined treatments (F7C2) of high yield (1.13 g.pot-1 ) obtained. The treatment combination (F7C2) of (0.355) was highest harvest index. The high correlation between weight per plant with plant height, spike length, grain yield and harvest index were observed. Generally the combined application of vermicompost and mycorrhiza cultivar cross - Bolani is more suitable for grain production.
قیمت : 20,000 ريال