تأثير دامداري سنتي روي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك جنگل (جنگل پرچينك – ساري)

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 4

نوع مقاله: Case report
چكيده: حضور دام در جنگل هاي شمال ايران بعنوان يكي از مهم ترين موانع در مديريت بهينه اين جنگل ها، علاوه بر تخريب تجديد حيات طبيعي و فشردگي خاك، حاصلخيزي سطح وسيعي از اين عرصه ها را تحت تاثير قرار مي دهد. در مطالعه حاضر بمنظور بررسي حضور طولاني مدت دام در عرصه هاي جنگلي، تعداد ۴ دام سرا بهمراه توده ي جنگلي مجاور آن واقع در جنگل هاي تحت مديريت صنايع چوب و كاغذ مازندران (سري پرچينك - ساري) انتخاب گرديد. سپس براي تعيين مشخصات فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك، نمونه برداري از خاك با استفاده از روش استوانه فلزي (قطر ۸ سانتي متر) بصورت تصادفي از اعماق ۱۰-۰ و ۲۰-۱۰ سانتي متري در ۵ نقطه در هر يك از مناطق مورد مطالعه صورت گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه برخي از مشخصه هاي فيزيكي خاك (چگالي ظاهري و درصد رطوبت) و بسياري از مشخصه هاي شيميايي خاك (كربن و مواد آلي، ازت، فسفر، پتاسيم و كلسيم) در دام سرا بيش تر از توده جنگلي مجاور آن بوده است. همچنين معدني شدن خالص نيتروژن و توليد خالص نيترات (نيتراته شدن) تنها در دام سرا مشاهده شده است. يافته هاي اين تحقيق مؤيد اين مطلب مي باشد كه خاك در عرصه هاي جنگلي بواسطه حضور دام (تجمع فضولات دامي در خاك و كوبيده شدن خاك) دچار تغييرات قابل توجهي گرديده است.
Impact of Traditional Livestock Husbandry on Forest Soil Physical, Chemical and Biological Characteristics (A Case Study: Parchinak Forest – Sari)
Article Type: Case report
Abstract: The presence of livestock within forest stands in north of Iran, as one of the main hindrances for optimal forest managing influence the productivity of that individual forest ecosystem in a waste area. The present study was conducted to investigate the effects of the long lasting presence of cattle on soil properties in Hyrcanian forests. The investigated area was a part of Parchinak district, Mazandaran -Sari (in 4 Livestock husbandry campus and adjacent forest stands). Soil samples were collected from soil depths of 0-10 cm, 10-20 cm using coring method (8 cm diameter) in each site randomly (n=5) for determining soil physical, chemical and biological characteristic. Results showed that some soil physical characteristics (bulk density and moisture content) and many soil chemical properties (carbon and organic matter, nitrogen, phosphorus, potassium and calcium) were higher in husbandry area than the adjacent forest stand. Also, Net N mineralization and net nitrification have been observed only in Livestock campus. Our findings indicated a significant impact of livestock presence (input of a huge amount of cattle dung and high soil compaction) on forest soil.
قیمت : 20,000 ريال