بررسي دقت تخمين هدايت هيدروليكي و عدد جذبي در چاهك هاي پوشش دار توسط آناليز رينولدز (منطقه مورد مطالعه شهرستان پاكدشت)

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 4

نوع مقاله: Case report
چكيده: از مهمترين مشخصات هيدروليكي موثر بر روي فرآيندهاي خاك، هدايت هيدروليكي اشباع (Kfs) و عدد جذبي (*α) مي باشند. يكي از روشهاي اندازه گيري هدايت هيدرليكي به روش چاهك، پرمامتر بار افتان چاهك پوشش دار (روش فيليپ) مي باشد. آناليز بار افتان چاهك پوشش دار در ناحيه غير اشباع، توسعه و مورد ارزيابي قرارگرفت. اين روش توسط شبيه ساز هايدروس دو بعدي مورد ارزيابي قرار گرفت اما در اين تحقيق از داده هاي واقعي استفاده نكرد. هدف اين مقاله بررسي دقت و تعيين صحت روش رينولدز توسط داده هاي صحرايي و شرايط واقعي مي باشد. در اين تحقيق تعداد كل چاهك هاي حفر شده ۳۰ چاهك كه ۱۲ چاهك با چهار طول متفاوت و قطر ۴ سانتي متر، ۹ چاهك با سه طول متفاوت براي هر يك از قطر هاي ۶ و ۸ سانتي متر مي باشد (براي هر طول سه تكرار انجام شد). در اين تحقيق براي حل معادلات ارائه شده توسط رينولدز برنامه اي به زبان فرترن نوشته شد. شقاقي و همكاران آزمايش هاي اندازه گيري هدايت هيدروليكي به روش گلف را جهت اندازه گيري هدايت هيدروليكي و عدد جذبي در منطقه مورد آزمايش اين تحقيق انجام دادند. نتايج خروجي از فرترن با نتايج بدست آمده توسط شقاقي و همكاران مقايسه شد. نتايج نشان داد كه بهترين محدوده فروكش داده ها براي تعيين Kfs و *α مربوط به دامنه پايين داده ها است. با توجه به بررسي هاي انجام شده بر روي تاثير شرايط چاهك مشخص شد كه قطر و طول چاهك در تخمين ها تاثيري چنداني نداشته و مي توان از هر طول و قطري در حل معادله رينولدز استفاده كرد. همچنين با بررسي تعيين بهترين نسبت فاكتور گرانش براي دقت تخمين ها نتايج نشان داد كه بهترين فاكتور گرانش مربوط به صفر مي باشد.
Investigating the Precision of Hydraulic Conductivity and Sorptive Number Estimation in Cased Boreholes by Reynolds Analysis: The Cased of Pakdasht Region
Article Type: Case report
Abstract: Saturated hydraulic conductivity (Kfs) and sorptive number are the most important hydraulic characteristics effective on soil process. Cased boreholes falling-head permeameter (Philip method) is the one of hydraulic conductivity measurement borehole method. The analysis borehole cased falling-head in unsaturated area promoted and investigated .This method has been investigated by HYDRUS- 2D simulator but in this study is not use experimental data. The purpose of this study precision investigation and determine Reynolds method accuracy by experimental data. Thirty boreholes has been prepared, 12 boreholes with 4 different length and 4 centimeters diameter, 9 boreholes with 3 different length and diameters of 6 and 8 centimeters (3 replications done for each length). A program was written by FORTRAN language for solving the equations presented by Reynolds. Shaghaghi et al determine soil hydraulic conductivity by Guelph method in mentioned area. The results gained by FORTRAN program compared by Shaghaghi et al results. Results showed that the best data drawdown zone for determining Kfs and α* is lower range of data. Considering studies is shown that diameter and length of cased boreholes are not effective on investigation and every length and diameter can be used for solving Reynolds equation. Also the results show that the best gravity factor for precision of estimation is obtained in zero value.
قیمت : 20,000 ريال