برآورد نياز آبي، ضرايب گياهي يك جزيي و دوجزيي نعناع فلفلي (.Mentha pipertia L )

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
استفاده‌ي بهينه از منابع آب مستلزم محاسبه‌ي ميزان آب مصرفي و تعيين ضرايب گياهي متناسب با هر منطقه است. مطالعه حاضر به منظور تعيين ضريب گياهي يك جزيي و دو جزيي گياه نعناع فلفلي در منطقه اي با اقليم نيمه خشك با استفاده از لايسيمتر زهكش‌دار، انجام شده است. بدين‌منظور از هشت لايسيمتر زهكش‌دار استفاده شد، كه دو لايسيمتر براي محاسبه تبخير تعرق چمن و خاك بدون پوشش گياهي اختصاص داشت و در شش لايسيمتر ديگر، نعنافلفلي در دو گروه A (رشد گياه تا زمان مناسب براي عصاره گيري) و B (برداشت گياه در سه نوبت پس از رسيدن به ارتفاع ۱۰ تا ۱۲ سانتي متري)، كشت شدند. ميانگين نياز آبي نعناع فلفلي در دو گروه لايسيمتر A و B به ترتيب 664.4 و 566.35 ميلي‌متر اندازه‌گيري شد. ضرايب گياهي منفرد و ضرايب گياهي پايه براي لايسيمترهاي گروهA در مراحل اوليه، توسعه و مياني به ترتيب 0.69، 1.03، 1.27 و 0.29، 0.86، 1.17 بدست آمد و همچنين ميانگين ضرايب گياهي منفرد در برداشت‌هاي اول، دوم و سوم لايسيمترهاي گروه B ، به ترتيب 0.84، 0.92، 0.96 محاسبه شد.
Determination of (Mentha pipertia L.) Water Requirement, Single and Dual Crop Coefficients
Article Type: Original Article
Abstract: For optimal use of water resources determination of cropcoefficients and water requirement for each region is necessary.The present study was conducted to determine the values of water requirement and crop coefficients of Peppermint (Mentha piperita L.) in a semi arid climate. For this purpose, eight water balance drainable lysimeters were used. For those reasons two lysimeters was used for grass and bare soil evapotranspiration estimation. Also in six other lysimeters, peppermint in two groups A (Plant growth was continued until the end of flowering.) and B (plant harvested three times, after reaching a height of 10-12 cm) was planted. Finally the average water requirement of Peppermint in two lysimeters groups A and B were determined as 664.4 and 566.4 mm respectively. Single and base crop coefficients for lysimeters in group A, for the initial, development and middle stages of peppermint growth were determined as, 0.69 ، 1.03 ، 1.27 and 0.29، 0.86، 1.17 respectively . Also the average of single crop coefficients on first, second and third harvests for lysimeters in group B was determined as 0.84 ، 0.92 ، 0.96 respectively.
قیمت : 20,000 ريال