تعيين نواحي همگن توزيع بارش سالانه در سطح استان گلستان با استفاده از تحليل خوشه ‏اي و روش گشتاورهاي خطي

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: بررسي ويژگي‌هاي بارندگي و پهنه‏بندي آن نقش عمده‏اي در استفاده بهينه از منابع آب و خاك و مديريت مخاطرات محيطي دارد. تعيين نواحي همگن بارش به استفاده مناسب‌تر از منابع آب و مديريت صحيح‌تر مخاطرات محيطي ناشي از بارش كمك مي‏نمايد. با توجه به اينكه جهت تحليل پديده ‏هاي اقليمي از جمله بارش، مي‌بايست تمامي داده‌ها مربوط به يك منطقه همگن باشد، بر اين اساس در اين مطالعه سعي شده‌است مناطق همگن از نظر بارندگي ساليانه در استان گلستان با استفاده از داده‌هاي طولاني‌مدت و تعداد متناسب ايستگاه با به‌كارگيري روش‌هاي جديدتر تعيين شوند. براي اين منظور از داده‌هاي ماهانه بارش ۲۹ ايستگاه باران‏سنجي و تبخيرسنجي در سطح استان گلستان از سال آبي ۶۲-۱۳۶۱ الي ۹۱-۱۳۹۰ استفاده شد. با انجام آزمون‏هاي كيفي تعداد ۲۵ ايستگاه جهت تحليل باقي ماندند. سپس با استفاده از روش خوشه ‏بندي سلسله مراتبي وارد و با كمك متغيرهاي مختلف تقسيم‏بندي‏هاي متفاوت بررسي شد. خوشه‏ بندي در حالت ۲ خوشه داراي متوسط عرض سيلهوت بالاتري به ميزان 0.48 بود. بر اين اساس منطقه مورد مطالعه به ۲ ناحيه تقسيم شد. سپس همگني اين نواحي مورد بررسي قرار گرفت. از آنجاكه با روش گشتاورهاي خطي ضريب چولگي ناحيه ‏ا ي (T۳R) از مقدار 0.23 كوچكتر بود، در نتيجه آزمون از آزمون هاسكينگ-واليس جهت بررسي همگني ناحيه ‏اي استفاده شد. براي هر دو ناحيه مقدار آماره آزمون ۱>H۱ بوده كه تأييد بر همگن بودن دو ناحيه مي‏باشد. همچنين بالابودن ضريب همبستگي بين ايستگاه‏ هاي يك ناحيه و پائين‌بودن ضريب همبستگي بين ايستگاه‌هاي دو ناحيه متفاوت، دليلي ديگر بر تفكيك مناطق هر ناحيه از يكديگر مي‏باشد.
Determine of Homogeneous Regions Distribution of Annual Rainfall in Golestan Province Using Clustering and L-moments
Article Type: Original Article
Abstract: Characteristics of precipitation and the regionalization major role in the efficient use of water resources and soil and management of environmental hazards. Regionalization of rainfall can help to better use of water resources and to correct manage of environmental hazards. According to the analysis of climate phenomena such as precipitation, all data should be related to a homogeneous region, on the basis in this study, homogenous regions using data from long-term annual precipitation in Golestan province and the appropriate number of stations determined using the newer methods. Precipitation monthly data from 29 rain-gauge stations and evaporation poll in Golestan province from 1361 to 1391 were used to testing of homogeneity, the random and outlier data that 25 stations remained. Then using Wards hierarchicalclustering and with different variables was evaluated segmentation varies. Clustering in two clusters have higher average silhouette 0.48, accordingly, the province was divided into two regions. Homogeneity investigated by heterogeneity test for each region. according to investigations was performed by L- moments coefficient of skewness (τଷ R) was smaller 0.23, The result Hosking and Wallis test was used to examine the homogeneity region. For this two region, the test statistic H1<1, which is confirmed by the homogeneity of the two areas, Finally was divided into two regions. The high correlation coefficient between stations in each cluster and low correlation coefficient between two different cluster is another reason for separation of areas from each other.
قیمت : 20,000 ريال