مقايسه خصوصيات ميكرومورفولوژيكي خاك هاي شور-سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطراف درياچه اورميه

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تصور انجام مطالعات دقيق تشكيل خاك بدون كمك ميكروموفولوژي مشكل است. برخي فرآيندها در سطوح ماكرومورفولوژي به اندازه كافي واضح و گويا نيستند. ميكرومورفولوژي مطمئن ترين روش براي تشخيص همه فرآيندهاي پيچيده در خاك است. در اين تحقيق به منظور مقايسه خصوصيات ميكرومورفيك خاك هاي شور-سديمي و غيرشور- غيرسديمي اراضي غرب درياچه اروميه، چهار خاكرخ (دو خاكرخ در اراضي شور-سديمي و دو خاكرخ در اراضي غيرشور- غيرسديمي) مورد بررسي قرار گرفتند. پس از تشريح و نمونه برداري خاكرخ ها طبق روش هاي استاندارد، تجزيه هاي فيزيكوشيميايي انجام و مقاطع نازك از نمونه هاي دست نخورده و جهت دار تهيه شدند و با ميكروسكوپ پلاريزان۴ مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسي مقاطع نازك۵ نشان داد خاك هاي شور-سديمي فاقد ريزساختمان بوده و منافذ آنها عمدتا از نوع ستاره اي است. منافذكانال و صفحه-اي نيز در خاك ها مشاهده شدند. در خاك هاي غيرشور-غيرسديمي، خاك ها داراي ريزساختمان مي باشند و منافذ آنها عمدتا از نوع حفرات آرايشي مركب بوده است و همچنين حفرات كانال، صفحه اي و ستاره اي نيز مشاهده شدند. بي-فابريك هردو خاك عمدتاً از نوع بلوري است. عوارض خاكساز خاك هاي شور-سديمي عبارتند از: پوشش هاي رس ته نشستي، تجمعات نمك شامل پوشش ها و پرشدگي هاي نمك كه در داخل منافذ كانالي و ستاره اي مشاهده شدند ولي خاك هاي غيرشور- غيرسديمي فاقد اين عوارض بودند. پوشش هاي آلي نيز به صورت لكه هايي سياه رنگ و در مواردي به صورت مخلوط با توده ريز خاك فقط در خاك‌هاي شور-سديمي مشاهده شدند. تجمعات آهكي شامل انواع گرهك هاي تيپيك، پرشدگي ها، پوشش هاي آهكي و تجمعات اكسيدهاي آهن و منگنز به صورت گرهك ها و پوشش ها در هر دو خاك شور-سديمي و غير شور- غيرسديمي مشاهده گرديدند.
The Comparison of Micromorphological properties of Saline – Sodic and Nonsaline-Nonsodic Soils around the Urmia Lake
Article Type: Original Article
Abstract: In order to comparision of the micromorphic properties of saline-sodic and nonsaline-nonsodic soils in the west of Urmia Lake, four soil profiles (2profile in saline-sodic soils and 2profiles in nonsaline-nonsodic soils) were investigated. These profiles were described and sampled using standard methods. soil samples were used for physico chemical analysis and undisturbed and oriented samples were used for thin section preparation. Thin sections were studied using polarizing microscope in PPL and XPL lights. Thin sections studies showed that saline-sodic soils are structure less (apedal), and their voids are mostly vughs and channel and as a result, their, nonsaline-nonsodic soils are pedal with compound packing voids, vughs and planar voids and as a result, The b.fabric in these to group of soils is crystallitic. In saline sodic soils pedofeatures are illuvial clay coatings, salt accumulations including coatings and infillings of halite in channel and vughs. These pedofeatures were not seen in nonsaline-nonsodic soils. Organic coatings were seen as black colored films on peds and in some cases mixed with groundmass of saline-sodic soils.Calcium carbonate accumulations as nodules and coatings and nodules and coatings of iron and Mn oxides were seen in both saline-sodic and nonsaline-nonsodic soils.
قیمت : 20,000 ريال