تأثير پليمر سوپرجاذب آكوازورب بر رشد، استقرار و برخي ويژگي‌هاي فيزيولوژيكي نهال آكاسيا (Acacia victoriae ) تحت تنش خشكي

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: به منظور بررسي اثر سوپرجاذب آكوازورب در كاهش تنش خشكي نهال آكاسيا ويكتوريا، آزمايشي به صورت اسپليت پلات بر پايه طرح كاملاً تصادفي اجرا شد. در اين تحقيق، تيمار تنش خشكي به عنوان كرت اصلي و مقادير سوپرجاذب به عنوان كرت فرعي در نظر گرفته شد. تيمارهاي به كار رفته شامل چهار سطح تنش خشكي (۱۵، ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصد ظرفيت زراعي) و چهارسطح سوپرجاذب (صفر، 0.2 ،0.4 و 0.6 درصد وزني) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه زنده‌ماني نهال‌ها در پايان فصل رويش در بين تيمار هاي مختلف يكسان بود، اما رشد گونه آكاسيا به شرايط كمبود آب پاسخ داد، به طوري كه صفات رشد كاهش نشان داد. استفاده از پليمر سوپرجاذب بر شاخص هاي رشدي قطر يقه، ارتفاع نهال، وزن تر و خشك ريشه، وزن تر اندام هوايي، محتواي نسبي آب برگ و پرولين اثر معني داري داشت. با توجه به مقايسه ميانگين اثرات ساده، در تمام شاخص هاي رشدي به جز سطح برگ و وزن تر ريشه بيشترين ميانگين ها مربوط به تيمار 0.2 درصد پليمر سوپرجاذب بود. و هم چنين در مقايسه اثر فاكتورهاي مختلف، در اكثر صفات بالاترين ميانگين ها در مقايسه با سطح آبياري ۱۰۰ درصد بدون كاربرد سوپرجاذب مربوط به كاربرد0.2 درصد پليمر با سطح آبياري ۶۰ درصد بود، كه نشان دهنده حدود ۴۰ درصد صرفه جويي در مصرف آب است.
Effect of Super Absorbent Polymer Aquasorb on Growth, Establishment and Some Physiological Charactereistics of Acacia victoriae Seedlings Under Drought Stress
Article Type: Original Article
Abstract: To study the effect of Aquazorb super absorbent polymer (SAP) on reducing Drought stress of Acacia victoriae seedling, a split plot experiment based on the completely randomized design was conducted. In this research, stressed treatment as the main plots and amount of superabsorbent were considered as sub plot. Treatments were applied consisted of four levels of drought stress (15, 30, 60 and 100% of field capacity) and four levels of superabsorbent (0, 0.2, 0.4 and 0.6 wt%) Were studied. The results showed that survival of seedlings at the end of growth season between different treatments was the same, but the Acacia growth was responsed to the water stress and reduced growth traits were found. Using of the superabsorbent polymer had a significant effect on collar diameter, seedling height, fresh and dry root weight, relative water content of leaf and proline. According to the comparison of the means simple effects, in all of growth indices except the leaf area and root fresh weight the most means was obtained in 0.2% superabsorbent polymer treatment and also, in comparison the effect of diferent factors in most of the traits the highest means compared with 100% irrigation level without applying SAP related was to 60% irrigation level with 0.2 % SAP. That represents water savings is about 40%.
قیمت : 20,000 ريال