تحليل عدم قطعيت در برآورد مؤلفه هاي بيلان آب در دو مزرعه فارياب در منطقه خشك

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تحليل عدم قطعيت در شبيه سازي هاي آب در خاك اين امكان را فراهم مي كند تا بتوان اطلاعات بيشتري در مورد خروجي هاي مدل پيش بيني به‌دست آورده و با اطمينان بيش تري از نتايج آن ها در فرآيندهاي تصميم گيري استفاده كرد. در اين مطالعه، از مدل آگروهيدرلوژي SWAP جهت شبيه سازي مؤلفه هاي بيلان آب در خاك در دو مزرعه تحت كشت گندم و ذرت در منطقه ي خشك اصفهان استفاده شد. ابتدا ميزان عدم قطعيت در شبيه سازي تغييرات رطوبت خاك در مزارع مذكور با كاربرد روش عمومي عدم قطعيت تشابهات (GLUE) با يكديگر مقايسه و سپس براساس نتايج به‌دست آمده از عدم قطعيت پارامترهاي هيدروليكي خاك، تاثير عدم قطعيت در شبيه سازي رطوبت خاك بر مؤلفه هاي جريان آب در خاك بررسي شده است. نتايج نشان داد كه در شرايط فارياب، دقّت برآورد تبخير-تعرق واقعي تحت شرايط عدم قطعيت در شبيه سازي رطوبت خاك، نسبتاً بالا بوده به‌طوري كه ضريب تغييرات آن براي هر دو مزرعه كم تر از ۴ درصد به دست آمد. درحالي كه دقّت برآورد مقادير نفوذ عمقي در هر دو مزرعه كم-تر بوده و به شدت تحت تاثير مقادير نامطمئن هدايت هيدروليكي اشباع خاك مي باشد.
Uncertainty Analysis in Prediction of Soil Water Balance Components in two Irrigated Field in Arid Region
Article Type: Original Article
Abstract: Uncertainty analysis is a useful tool to evaluate soil water simulations in order to get more information about the models output. These information provide more confidence for decision making processes. In this study, SWAP model is applied for soil water balance simulations in two fields which are planted by wheat and maize in an arid region. First the amount of uncertainty is estimated and compared for soil moisture simulation by using Generalized Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE) in the two fields. Then based on the computed parameter uncertainty, the effect of uncertainty in soil moisture simulation is evaluated on soil water balance components. Results indicated that in arid regions with irrigated agricultural fields, prediction of actual evapotranspiration is relatively precise and the coefficient of variation for the two fields are less than 4%. Moreover, the prediction of deep percolation for the two fields are influenced by the uncertain hydraulic conductivity and showed lower precision according to the actual evapotranspiration.
قیمت : 20,000 ريال