تحليل حساسيت معادلات نفوذ آب به خاك و ضرايب آنها نسبت به رطوبت اوليه و بار آبي

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: نفوذ آب به خاك فرايند پيچيده اي است كه با تغيير عواملي مانند رطوبت اوليه خاك و بار آبي روي خاك تغيير مي يابد. هدف اصلي اين تحقيق برآورد ضرايب معادلات نفوذ كوستياكوف–لوييز، فيليپ و هورتون و ارزيابي حساسيت اين معادلات و ضرايب آنها نسبت به رطوبت اوليه خاك و بار آبي روي سطح خاك بود. بدين منظور نفوذ يك بعدي و دو بعدي با تغيير در رطوبت اوليه خاك و بار آبي سطح خاك از يك آبياري به آبياري ديگر با استفاده از حل معادله ريچاردز (مدل HYDRUS) شبيه سازي شد. خروجي مدل HYDRUS (نفوذ تجمعي نسبت به زمان) با استفاده از ابزار Solver نرم افزار اكسل براي تعيين ضرايب معادلات نفوذ مورد استفاده قرار گرفت. مقايسه نتايج ارزيابي حساسيت معادلات نفوذ و ضرايب آنها در حالت شبيه سازي يك بعدي و دو بعدي نفوذ نشان داد كه حساسيت معادلات نفوذ و ضرايب آنها داراي عملكرد مشابه بودند ولي از لحاظ كمي در اكثر موارد حساسيت معادلات و ضرايب آنها در حالت دو بعدي بيشتر از يك بعدي بود. در هر دو بعد ضرايب جذبي خاك از معادله فيليپ به عنوان حساس ترين ضريب و معادله هورتون نيز به عنوان حساس ترين معادله نسبت به رطوبت اوليه و بار آبي مختلف شناسايي شدند.
Sensitivity Analysis of Different Infiltration Equations and Their Coefficients under Various Initial Soil Moisture and Ponding Depth
Article Type: Original Article
Abstract: Infiltration is a complex process that changed by initial moisture and water head on the soil surface. The main objective of this study was to estimate the coefficients of infiltration equations, Kostiakov-Lewis, Philip and Horton, and evaluate the sensitivity of these equations and their coefficients under various initial conditions (initial moisture soil) and boundary (water head on soil surface). Therefore, one-and two-dimensional infiltration for basin (or border) irrigation were simulated by changing the initial soil moisture and water head on soil surface from irrigation to other irrigation using the solution of the Richards’ equation (HYDRUS model). To determine the coefficients of infiltration equations, outputs of the HYDRUS model (cumulative infiltration over time) were fitted using the Excel Solver. Comparison of infiltration sensitivity equations and their coefficients in one-and two-dimensional infiltration showed infiltration equations and their sensitivity coefficients were similar function but quantitatively in most cases sensitive two-dimensional equations and their coefficients were greater than one dimension. In both dimensions the soil adsorption coefficient Philip equation as the sensitive coefficient and Horton equation as the sensitive equation under various initial moisture soil and water head on soil surface were identified.
قیمت : 20,000 ريال