تعيين عوامل موثر بر وقوع خشكسالي با تحليل داده هاي پانلي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Case report
چكيده: خشكسالي يك پديده طبيعي خزنده است كه با كمبود رطوبت نسبت به شرايط نرمال به كندي آغاز و به آرامي گسترش مي يابد. اين پديده به شدت بر همه جوانب فعاليت هاي بشري تأثيرگذار است. در حالي كه تعريف جامع و كاملي براي آن ارائه نشده ويك شاخص دقيق و فراگيري نيز براي پايش آن وجود ندارد. مطالعه حاضر ابتدا به پايش سالانه و فصلي خشكسالي ۱۰ ايستگاه سينوپتيك استان خراسان رضوي در طي يك دوره ۲۴ ساله (۲۰۱۰-۱۹۹۱) با دو شاخص SPI و RDI پرداخته است. سپس پارامترهاي موثر بر خشكسالي سالانه و فصلي با روش داده هاي پانلي (داده هاي تركيبي) و شاخص هاي SPI و RDI تعيين شود. براساس نتايج حاصل از پايش خشك سالي مشخص شد كه خشكسالي نسبتا شديدي در سال ۲۰۰۸ در ايستگاه هاي همديد استان حاكم بوده است. تحليل به روش داده هاي تركيبي نشان داد كه تمام شش پارامتر متوسط حداكثر و حداقل دما، ساعت آفتابي، بارش، درصد رطوبت نسبي و متوسط سرعت باد در ارتفاع ۲متري- كه براي محاسبه شاخص RDI استفاده مي شوند- براي محاسبه خشكسالي سالانه و فصلي ۱۰ ايستگاه مورد مطالعه نياز نيست و تنها برخي از اين پارامترها بسته به مقياس زماني موردنظر نياز است. پارامتر متوسط دماي حداقل در مقياس هاي زماني سالانه و فصل تابستان، پارامتر درصد رطوبت نسبي در مقياس هاي زماني سالانه، فصل بهار و زمستان به عنوان پارامترهاي موثر پيش بيني انتخاب شدند. همچنين بارش نيز تنها عامل موثر بر خشكسالي با توجه به شاخص هاي SPI و RDI در مقياس هاي زماني سالانه و فصلي مي باشد.
Determining of most Effective Factors on drought Useing of Panel Data Analyse (Khorasan Razavi Province)
Article Type: Case report
Abstract: Drought is a natural creeping event that starts due to lower moisture compared to normal condition. This phenomenon impacts all aspects of human activities. However there is neither any detailed definition nor a general and proper index for drought monitoring In the present study using the Drought indices SPI and RDI to monitor drought in 10 synoptic stations in the province were studied over a period of 24 years(1991-2010). After using panel data analysis of annual and seasonal drought tried to detecte effective the parameters above were measured using two indicators. Based on the results of monitoring Drought was found a severe drought that the 2008 in the province. Also, analyse of Panel data was show all six parameters mean of maximume tempretuer, mean of minimum tempreture, sun shine, precipitation, relative humidity and mean wind speed in 2 meters that to calculate the drought index RDI, not required to calculate Drought in time scale of annual and seasonal in 10 stations; due time scale, only of some these parameters are required. Based on SPI, precipitation is necessary for time scale annual and seasonal droghut.
قیمت : 20,000 ريال