تأثير تغيير اقليم بر نياز خالص آبياري و عملكرد محصول برنج (مطالعه موردي: دشت تجن)

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Case report
چكيده: در اين تحقيق اثر تغيير اقليم بر نياز خالص آبياري و عملكرد برنج در دوره هاي زماني آينده با استفاده از داده هاي خروجي مدل HadCM۳، از سري مدل هاي AOGCM، در منطقه دشت تجن مورد بررسي قرار گرفته است. پارامترهاي اقليمي دما و بارندگي تحت سناريوي انتشار A۲، در دوره‌هاي زماني ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۲۰۷۰-۲۰۴۱ و ۲۱۰۰-۲۰۷۱، شبيه سازي شدند. اين كار با كوچك مقياس سازي دما به روش آماري و بارندگي به روش تناسبي انجام گرفت. براي تخمين نياز خالص آبياري، تبخير تعرق پتانسيل با استفاده از روش پنمن مانتيث و باران موثر با روش USDA با مدل CROPWAT۸.۰ محاسبه شد. اثر كمبود آب بر عملكرد محصول با استفاده از تابع توليد خطي ارائه شده توسط FAO مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج كوچك مقياس سازي با استفاده از مدل SDSM و روش كوچك مقياس سازي تناسبي نشان دهنده كاهش در مقدار بارندگي و افزايش در مقدار دما در دوره هاي آتي است. نتايج مدل CROPWAT نشان دهنده اين بود كه در اثر تغيير اقليم با افزايش تبخير تعرق پتانسيل و كاهش بارندگي موثر و افزايش آب مصرفي گياه، نياز خالص آبياري گياه برنج در حوزه مورد نظر طي سال هاي آتي تا سال ۲۱۰۰ افزايش مي يابد. همچنين در نتيجه تغيير اقليم و افزايش دما و كاهش بارش درصد كاهش عملكرد در سال هاي آتي به ميزان ناچيز رو به افزايش است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت هر چه به سال ۲۱۰۰ نزديكتر شويم بارش موثر با مقدار كمتري مي تواند نياز آب مصرفي و نياز خالص آبياري برنج را در منطقه مورد نظر تأمين كند.
Study on Climate Change Effect on Net Irrigation Requirement and Yield for Rice Crop (Case Study: Tajan Plain)
Article Type: Case report
Abstract: In this study, impact of climate change on net irrigation requirement (In) and yield of Rice Crop using HadCM3 climate projection model, one of the AOGCM models, in Tajan Plain area is evaluated. Changes in temperature and precipitation were simulated run under the IPCC scenario A2 for 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100 periods. This work was done by using statistical and proportional downscaling techniques. For estimating Net Irrigation Requirement, Potential evapotranspiration (ETo) and effective rainfall (Pe) were calculated using Penman Monteith equation and USDA method With Cropwat Model, respectively. Impact of water deficit on crop yield was estimated using the linear crop-water production function developed by FAO. The results of downscaling by using SDSM model and proportional method indicate that the decrease in rainfall and increase in the temperature are in future periods. CROPWAT model results indicate that the effect of climate change with increased Potential evapotranspiration and decreased effective Rainfall and increased water consumption of the plant, can be increased, the net irrigation requirement of rice plants in the basin duration years future to come by the year 2100. As a result of climate change and rising temperatures and reduced rainfall, the yield reduction percent to low levels to rise in the coming years. So it can be conclude that the effect of climate change closer to the year 2100 when effective rainfall is less could provide water consumption and net irrigation requirement of rice in the area.
قیمت : 20,000 ريال