تأثير تغيير كاربري اراضي بر نوع خاك ها و كاني شناسي بخش رس در منطقه‌ي صفاشهر، استان فارس

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در سال هاي اخير، تغيير كاربري اراضي مرتعي به كشاورزي و باغ معمول بوده است و هر ساله مساحت زيادي از مراتع كشور به اراضي كشاورزي و باغ تبديل مي شوند. به منظور بررسي تأثير تغيير كاربري اراضي بر نوع خاك و كاني‌شناسي رس، چهار كاربري مرتع با پوشش گياهي ضعيف، كشاورزي، باغ جديد و باغ قديمي، در منطقه‌ي صفاشهر استان فارس انتخاب شدند. به‌منظور مطالعات رده‌بندي و كاني‌شناسي خاك، در هر كاربري سه خاك رخ حفر و تشريح گرديد و يك خاك‌رخ به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد و پس از تجزيه‌هاي فيزيكي و شيميايي مورد نياز، بر اساس دو سامانه‌ي آمريكايي و جهاني رده بندي گرديدند. از پروفيل‌هاي شاهد در هر كاربري، يك نمونه‌ي سطحي و يك نمونه‌ي عمقي براي مطالعات كاني‌شناسي رس انتخاب شد. نتايج نشان داد كه تغيير كاربري اراضي تأثير قابل توجهي بر رده‌بندي و كاني‌شناسي خاك در بخش رس نداشته است و كاني‌هاي ميكا، كلريت، اسمكتيت، كائولينيت و كاني‌هاي مختلط در تمامي خاك هاي مورد مطالعه وجود دارند. همچنين نتايج نشان داد كه در رابطه با خاك هاي مورد مطالعه، سامانه‌ي آمريكايي توانايي بهتري در بيان ويژگي‌هاي خاك نسبت به سامانه‌ي جهاني دارد.
The Effect of Land Use Change on Soil Type and Clay Mineralogy in Safashahr Area, Fars Province
Article Type: Original Article
Abstract: Nowadays, changing the rangelands to agriculture and garden is common. To investigate the impact of land use change on the soils type and clay mineralogy, four land uses including rangeland with poor vegetation, agricultural land, new and old apple orchards were selected in Safashahr area, Fars province. In each land use, three soil profiles were excavated and described and one profile was considered as representative. After required physical and chemical analyses, they were classified according to Soil Taxonomy (ST) and the World Reference Base for Soil Resources (WRB). Selected surface and subsurface samples were also collected for clay mineralogy studies. Results showed that changing land use did not have significant effect on soil type and clay minerals and all soils consist of mica, chlorite, smectite, kaolinite and mixed layer minerals. Results demonstrated that ST is more efficient compared to WRB to classify the studied soils.
قیمت : 20,000 ريال