جداسازي و ارزيابي ريزوباكتر‌هاي متحمل به سربِ محرك رشد گياه از يك خاك حاوي سرب با سابقه بلند مدت

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مطالعه‌ي حاضر به منظور جداسازي و ارزيابي ريزوباكتر‌هاي متحمل به سرب كه قادر به توليد مواد محرك رشد گياه تحت شرايط تنش فلزات سنگين بوده و توانايي افزايش زيست‌فراهمي فلز سنگين سرب را نيز دارند، به اجرا در آمد. ريزوباكتر‌هاي متحمل به سرب جدا شده از خاك آلوده به صورت Rhodococcus sp.، Bacillus stearothermophilus strain A، Corynebacterium sp.، Bacillus pumilus، Mycobacterium sp.، Bacillus stearothermophilus strain B، Bacillus licheniformis و Bacillus sp. جدا و شناسايي گرديدند. نتايج نشان داد كه تمامي باكتري‌هاي جدا شده قادر به تحمل غلظت‌هاي بالاي فلز سنگين سرب بودند. حداقل غلظت بازدارندگي سرب (MIC) اين باكتري‌ها در دامنه‌ي ۱۱۰۰ تا ۱۷۲۰ ميلي‌گرم بر ليتر (۳.۳ تا5.19 ميلي‌مولار) متغير بود. به علاوه، تمامي سويه‌هاي باكتريايي جدا شده، از توانايي توليد ايندول استيك اسيد (IAA) (از 3.5 تا 43.6 ميلي‌گرم بر ليتر) و سيدروفور (از 57.7 تا86.2 درصد) برخوردار بودند. با اين وجود، تنها دو باكتري Mycobacterium sp. و Bacillus licheniformis توانايي توليد آنزيم ACC-دي‌آميناز را داشتند. تلقيح محيط كشت حاوي كربنات سرب كم‌محلول با سويه‌ي باكتريايي Corynebacterium sp. به دليل كاهش محسوس اسيديته نيز سبب افزايش معني‌دار غلظت سرب قابل‌جذب گرديد.
Isolation and Evaluation of Lead (Pb)-Tolerant Plant Growth Promoting Rhizobacteria from a Soil Containing Pb for Long Term
Article Type: Original Article
Abstract: This study was performed in order to isolate lead (Pb)-tolerant plant growth promoting rhizobacteria in Pbcontaminated soils and to evaluate their potential for production of plant promoting substances. The isolated Pbtolerant rhizobacteria were identified as Rhodococcus sp., Bacillus stearothermophilus strain A, Corynebacterium sp., Bacillus pumilus, Mycobacterium sp., Bacillus stearothermophilus strain B, Bacillus licheniformis and Bacillus sp. The results showed that all isolates were able to tolerate high concentrations of Pb. The minimum inhibitory concentration (MIC) of these bacteria was in the range of 1100-1720 mg l-1 (3.3-5.19 mM). In addition, all isolates produced IAA (ranging from 3.53 to 43.64 mg l-1) and siderophore (ranging from 57.74 to 86.24%). However, only two isolates (i.e., Bacillus licheniformis and Mycobacterium sp.) had the ability to produce bacterial enzyme ACC-deaminase. Inoculation of medium containing poorly soluble PbCO3 with bacterial strain Corynebacterium sp. significantly increased the available concentration of Pb.
قیمت : 20,000 ريال