ارزيابي ناپايداري مواد آلي (Ripening) خاك‌هاي آلي (هيستوسولز) جنوب غربي شهركرد

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف اين تحقيق ارزيابي ناپايداري مواد آلي هيستوسول‌هاي جنوب غربي شهركرد با استفاده از شاخص هاي ناپايداري هوموس شامل نسبت‌هاي اسيد هيوميك (HA) به اسيد فولويك (FA)، مجموع مواد آلي محلول در قليا (AE=FA+HA) به جزء هيومين (HUM) ماده آلي و نيز نسبت دانسيته نوري در ۴۶۵ (E۴)به ۶۶۵ نانومتر (E۶)ماده آلي كل و اجزاي آن بود. منطقه مورد مطالعه داراي اقليم سرد و نيمه خشك مي‌باشد. خاك‌هاي تشكيل شده در منطقه مورد مطالعه بعضاً هيستوسول هستند. پنج پروفيل خاك تا عمق ۲ متري تشريح و از افق هاي مختلف آن‌ها نمونه برداري صورت گرفت. تفكيك شيميايي ماده آلي به اسيد فولويك، اسيد‌هيوميك و هيومين انجام و مقدار هريك از اين سه جزء و مقادير E۴وE۶ اندازه‌گيري شد. در همه پروفيل‌ها، روند تغييرات مقادير اسيد فولويك، اسيد هيوميكو هيومين، شبيه روند تغييرات مقدار ماده آلي خاك است. بيش از ۹۴ درصد ماده آلي خاك به صورت مواد هوموسي است. افزايش نسبت HA/FAبا افزايش عمق خاك حاكي از درجه بالاي پلي‌مريزاسيون و هوموسي شدن (پايداري) مواد آلي در لايه هاي پايين تر و سرعت بيشتر تجزيه مواد هوموسي (ناپايداري) در لايه‌هاي سطحي است. پويايي كمتر مواد هيوميك در لايه‌هاي عمقي بخاطر افزايش مقدار رس با افزايش عمق و جذب هيومين توسط رس مي‌باشد. نسبت E۴/E۶ كل خاك نيز به طور منظم از افق سطحي به طرف عمق كاهش نشان داد. كاهش اين نسبت يك شاخص ديگر براي افزايش درجه پلي‌مريزاسيون و هوموسي شدن است. پايين ترين درجه پلي‌مريزاسيون مواد آلي )بيشترين ناپايداري) در پروفيل ۵ مشاهده شد. اين پروفيل داراي مواد آلي با تجزيه متوسط و ساير پروفيل ها داراي مواد آلي با تجزيه زياد هستند.
Organic Matter Unstability (Ripening) Evaluation in Histosolsof South-west Shahrekord
Article Type: Original Article
Abstract: Purpose of this research was evaluationof organic matter unstability (ripening) of Histosolsof south-west Shahrekord,using humusunstability indices, including ratios of humic acid (HA) to fulvic acid (FA), sum of organic material types, soluble in alkali (AE=FA+HA) to humin fraction (HUM) and also ratio of optical density at 465 (E4)tooptical density at 665 nanometer (E6) of organic matter and its components.The studied area has cool and semi-arid climate. Some of the soils formed in the studied area are Histosols.Five soil profiles were described down to depth of 2 m and soil samples were collected from their different horizons. Chemical fractionation of organic matter to fulvic acid, humic acid and humin was done and the content of each of these three components and the amounts of E4and E6 were measured.In all of the soil profiles, variations of the fulvic acid, humic acid and humin contents are similar to variations of organic matter contents. More than 94 percent of the soil organic matter has changed to humus. Increase of HA/FA with increase of soil depth indicates high degree of polymerization and humification (stability) of organic matter in underlying layers and higher rate of humic material decomposition (unstability) in surface layers. Lower rate of humic material decomposition in underlying layers is due to increase of clay content with increase of soil depth and adsorption of humin by clay particles. E4/E6 of the whole soil also decreased regularly from soil surface towards soil depth. This decrease is another evidence for increase of organic matter stability. Highest organic matter unstability was observed in the profile 5. This profile contains hemic but the others have sapric organic material.
قیمت : 20,000 ريال