بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب حوضه زرينه رود با استفاده از مدل SWAT

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تحقيق حاضر آثار ناشي از تغيير اقليم را بر دما، بارندگي و رواناب در دوره هاي آتي با كمك مدل آماري LARS-WG و مدل مفهومي هيدرولوژيكي SWAT مورد ارزيابي قرار مي دهد. براي مطالعه موردي، حوضه زرينه رود، بزرگترين زيرحوضه درياچه اروميه، انتخاب شد. در گام اول، به منظور توليد داده‌هاي هواشناسي دوره آتي در حوضه مدل LARS-WG مورد واسنجي قرار گرفت و سپس از ۱۴ مدل از مدل هاي AOGCM استفاده گرديده و خروجي اين مدل ها براي دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۵ در ۶ ايستگاه سينوپتيك با استفاده از مدل LARS-WG كوچك مقياس شدند. از مدل SWAT جهت ارزيابي تأثيرات تغيير اقليم بر ميزان رواناب حوضه استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا اين مدل با استفاده از ۶ ايستگاه هيدرومتري براي دوره ۲۰۰۷-۱۹۸۷ واسنجي و اعتبارسنجي شد كه مقادير ضريب تعيين (R۲ ) به ترتيب بين 0.49 تا 0.71 و 0.54 تا 0.77 بدست آمد. در ادامه با معرفي ميانگين نتايج ريزمقياس شده مدل هاي AOGCM به مدل SWAT تغييرات رواناب خروجي از حوضه در طي دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۵ شبيه سازي گرديد. ميانگين نتايج مدل LARS-WG نشان داد كه متوسط ماهانه درجه حرارت حداقل و حداكثر در دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۵ افزايش خواهد يافت. همچنين متوسط ماهانه بارندگي در فصل بهار كاهش يافته در حالي كه به مقدار آن در فصل هاي تابستان و پاييز افزوده خواهد شد. نتايج نشان داد كه در دوره‌ آتي نه تنها در مقدار بارش بلكه در الگوي بارش نيز تغييراتي رخ خواهد داد. نهايتا نتايج نشان از كاهش ۲۸ درصدي رواناب ورودي به سد زرينه رود در دوره‌ي آتي نسبت به دوره‌ي پايه دارد.
Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources in Zarrinehrud Basin Using SWAT Model
Article Type: Original Article
Abstract: This paper evaluate impacts of climate change on temperature, rainfall and runoff in the future Using statistical model, LARS-WG, and conceptual hydrological model, SWAT. In order to the Zarrinehrud river basin, as the biggest catchment of the Lake Urmia basin was selected as a case study. At first, for the generation of future weather data in the basin, LARS-WG model was calibrated using meteorological data and then 14 models of AOGCM were applied and results of these models were downscaled using LARS-WG model in 6 synoptic stations for period of 2015 to 2030. SWAT model was used for evaluation of climate change impacts on runoff in the basin. In order to, the model was calibrated and validated using 6 gauging stations for period of 1987-2007 and the value of R2 was between 0.49 and 0.71 for calibration and between 0.54 and 0.77 for validation. Then by introducing average of downscaled results of AOGCM models to the SWAT, runoff changes of the basin were simulated during 2015-2030. Average of results of LARS-WG model indicated that the monthly mean of minimum and maximum temperatures will increase compared to the baseline period. Also monthly average of precipitation will decrease in spring season but will increase in summer and autumn. The results showed that in addition to the amount of precipitation, its pattern will change in the future period, too. The results of runoff simulation showed that the amount of inflow to the Zarrinehrud reservoir will reduce 28.4 percent compared to the baseline period.
قیمت : 20,000 ريال