مقايسه روش هاي برنامه ريزي ژنتيك و ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني جريان روزانه رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي)

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Case report
چكيده: پيش بيني دقيق جريان رودخانه ها در مديريت منابع آب از اهميت بسزايي برخوردار است. در مطالعه حاضر به منظور پيش بيني جريان رودخانه باراندوزچاي از دو روش برنامه ريزي ژنتيك (GP) و ماشين بردار پشتيبان (SVM) استفاده شد. داده هاي جريان روزانه اين رودخانه در ايستگاه ديزج در خلال سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ براي ايجاد مدل استفاده شد كه ۸۰ درصد داده ها براي آموزش و ۲۰ درصد براي تست مدل بكار رفت. نتايج نشان داد كه در هر دو روش، مدل هاي شامل جريان يك، دو و سه روز قبل بالاترين دقت را در مرحله صحت سنجي داشتند. همچنين دقت هر دو مدل با افزايش مقادير دبي كاهش مي يابد. مقايسه نتايج دو مدل نشان داد كه گرچه دقت روش برنامه ريزي ژنتيك با 0.978=R و RMSE=1.66m3/s  نسبت به روش ماشين بردار پشتيبان با 0.976=R و RMSE=1.80m3/s اندكي بيشتر بود، اما روش SVM به مراتب ساده تر از روش GP مي باشد و اين روش مي تواند به عنوان يك روش كاربردي براي پيش بيني جريان روزانه بكار رود.
Comparison between Genetic Programming and Support Vector Machine Methods for Daily River Flow Forecasting (Case Study: Barandoozchay River)
Article Type: Case report
Abstract: Accurate estimation of river flow can have a significant importance in water resources management. In this study, Genetic programming (GP) and Support Vector Machine (SVM) methods were used to forecast daily discharge of Barandoozchay River. The daily discharge data of Barandoozchay River measured at the Dizaj hydrometric station during 2007 to 2011 was used for modeling, which 80% of the data used for training and remaining 20% used for testing of models. The results showed that in the both of considered methods, the models including discharges of one, two and three days ago had higher accuracy in verification step and the accuracy of models decreased with increasing discharge values. Comparing the performance of GP and SVM methods indicated that, however the accuracy of the GP method with the R=0.978 and RMSE=1.66 (m3 /s) was slightly more than SVM method with R=0.976 and RMSE=1.80 (m3 /s), but the SVM is easier than GP method. Thus, the SVM method can be used as an alternative method in forecasting daily river discharge.
قیمت : 20,000 ريال