ارزيابي قابليت تابع انرژي موجك در تخمين ريسك سيلاب در مقايسه با برخي روش هاي متداول

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در اين مقاله روشي براي برآورد ريسك وقوع سيلاب، در مواردي كه فرض استقلال داده ها اهميت نداشته يا قابل بررسي نباشد ارائه مي شود. در مطالعه‌ي حاضر، يك مدل تبديل موجك با استفاده از تابع انرژي براي برآورد ريسك سيلاب توسعه داده شده است. اين كار با استفاده از داده هاي دبي حداكثر روزانه ي ايستگاه هيدرومتري طول لات واقع بر رودخانه ي پلرود در شرق استان گيلاندر فاصله ي سال هاي ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۶ انجام شده است. در اين مطالعه نتايج روش انرژي موجك با روش هاي چگالي موجك، حداكثر سالانه و سري هاي جزئي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه برآورد ريسك سيلاب با استفاده از تابع انرژي موجك مقادير بزرگتري را نسبت به تابع چگالي ارائه كرده، اما در مقايسه با نتايج روش هاي سنتي همچون حداكثر سالانه، مقادير كوچكتري را به دست مي دهد. براي مثال در دوره ي بازگشت ده ساله ميزان تخمين از كمتر از ۱۰ مترمكعب در ثانيه براي تابع چگالي به حدود ۹۵ مترمكعب در ثانيه با استفاده از تابع انرژي موجك افزايش يافته است.در پايان اين مقاله نشان مي-دهد كه شرايط هيدرولوژيكي حوضه و طبيعت داده ها مهمترين پارامترها در بهتر كردن نتايج برآورد ريسك سيلاب و انتخاب بهترين روش مي-باشد.
Assessment of Wavelet Energy Function Capability in Flood Risk Estimation in Compare with Traditional Methods
Article Type: Original Article
Abstract: In this paper a method to perform Estimation of Flood Risk (EFR) is presented when the assumption of stationary is not important (or not valid). A wavelet transform model is developed to EFR. A full series is applied to EFR using energy function of wavelet. The data were decomposed into some details and an approximation through different wavelet functions and decomposition levels. The approximation series was employed to EFR. This was performed using daily maximum discharge data from of the Polroud River in the north of Iran. In this way, the data from 1956 to 2007 were evaluated by wavelet analysis. The study shows that wavelet full series model results (density function) are too small compared with the results of combined method and they are both lesser than traditional methods (AM and PD). In other hand, the results of energy function method are closed to the combined method when they are compared with the full series data results. These wavelet models were assessed with the AM and PD methods. The concrete result of this paper is that, the watershed hydrologic conditions and nature of the data are very important parameters to improve FFA and to select the best method of analysis.
قیمت : 20,000 ريال