مقايسه هشت روش تخمين منحني مشخصه آب خاك برمبناي دو روش تخمين منحني دانه‌بندي خاك

آب و خاک  

دوره 28 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده: به رابطه بين رطوبت و مكش ماتريك آب خاك، منحني مشخصه آب خاك گفته مي‌شود كه اندازه‌گيري آن وقت‌گير و پرهزينه است. يك روش تخمين منحني مشخصه آب خاك استفاده از منحني دانه‌بندي و چگالي ظاهري خاك مي‌باشد كه در آن از پارامتر مقياس ()‌ استفاده مي‌شود. در اين تحقيق از ۱۰ نمونه خاك مختلف منطقه مرودشت در استان فارس استفاده شد و بافت خاك و منحني مشخصه هر خاك اندازه‌گيري شد. سپس منحني دانه‌بندي هر خاك از دو روش فولادمند و سپاسخواه (FS) و فولادمند و منصوري (FM) تخمين زده شد و براي تعيين پارامتر مقياس نيز از هشت روش خطي با نسبت پوكي ثابت (N)، لجستيك با نسبت پوكي ثابت (G)، خطي با نسبت پوكي متغير (LN)، لجستيك با نسبت پوكي متغير (LG) و چهار روش‌ بدون وابستگي به بافت خاك آلفا-۱ (A۱)، آلفا-۲ (A۲)، آلفا-۳ (A۳) و آلفا-۴ (A۴) استفاده شد. بر اين اساس منحني مشخصه هر خاك از ۱۶ حالت مختلف تخمين زده شد و با منحني مشخصه اندازه‌گيري شده هر خاك مقايسه گرديد. براي اين منظور از آماره‌هاي خطاي استاندارد (SE)، ميانگين هندسي نسبت خطا (GMER) و انحراف معيار هندسي نسبت خطا (GSDER) استفاده شد. نتايج نشان داد مدل FM براي تخمين منحني دانه‌بندي و به دنبال آن تخمين منحني مشخصه مناسب‌تر از مدل FS بود. همچنين به طور كلي نتايج كلي نشان داد كه حالت‌هاي FM-A۱، FM-A۲، FM-A۳، FM-N و FM-LN براي تخمين منحني مشخصه مناسب بود.
Comparison Eight Methods for Estimating Soil Moisture Characteristic Curve Based on Two Methods for Estimating Soil Particle Size Distribution Curve
Article Type: Original Article
Abstract: The relationship between soil moisture and soil matric suction is called soil moisture characteristic curve, which its measurement is time-consuming and expensive. One of the estimation methods of soil moisture characteristic curve is using the soil particle size distribution curve and bulk density which contains a scaling parameter (). In this study, 10 soil samples were selected from Marvdasht region in Fars province, and soil texture and soil moisture characteristic curve of each soil were measured. Then, the soil particle size distribution curve of each soil was estimated based on Fooladmand and Sepaskhah model (FS) and Fooladmand and Mansuri model (FM), and also eight methods were used for determining the scaling parameter including linear procedure with constant void ratio (N), logistic procedure with constant void ratio (G), linear procedure with local void ratio (LN), logistic procedure with local void ratio (LG), Alfa-1 (A1), Alfa-2 (A2), Alfa-3 (A3) and Alfa-4 (A4). Therefore, the soil moisture characteristic curve of each soil was estimated with 16 different methods, and all of them were compared with measured soil moisture characteristic curve data. For this purpose, Standard error (SE), geometric mean error ratio (GMER) and geometric standard deviation of the error ratio (GSDER) were used. The results sowed that the FM model for estimating the soil particle size distribution curve and then estimation the soil moisture characteristic curve was better than the FS model. In general, the results indicated that the procedures of FM-A1, FM-A2, FM-A3, FM-N and FM-LN were appropriate for estimating the soil moisture characteristic curve.
قیمت : 20,000 ريال