ارزيابي خطرپذيري آلودگي عناصر سنگين در خاك ها و برخي محصولات كشاورزي در اطراف شهر و مناطق صنعتي زنجان

آب و خاک  

دوره 29 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
عناصر سنگين تركيباتي هستند كه به طور طبيعي در خاك وجود دارند يا در نتيجه فعاليت‌هاي انسان وارد خاك مي‌شوند. مهم‌ترين مسير در معرض قرار گرفتن عناصر سنگين مصرف روزانه مواد غذايي است. پژوهش حاضر با هدف تعيين غلظت عناصر سنگين در خاك و برخي محصولات كشاورزي اطراف مناطق شهري و صنعتي زنجان و احتمال خطرپذيري از مصرف آنها انجام گرديد. تعداد ۷۵ نمونه خاك سطحي (عمق ۰ تا ۱۰ سانتي‌متر) و ۱۰۱ نمونه از محصولات كشاورزي اطراف مناطق شهري و صنعتي برداشت گرديد و تجزيه‌هاي آزمايشگاهي در نمونه خاك‌ها و گياهان مختلف انجام شد. ميانگين غلظت كل و قابل جذب عناصر به ترتيب براي مس 52.4 و ۴.47، روي 264.8 و 23.15، سرب 105.7 و 16.81، نيكل 47.7 و 1.20 و كروم كل 21.7 ميلي-گرم بركيلوگرم خاك به دست آمد. همچنين غلظت عناصر سنگين در گياهان مختلف نشان داد كه سبزيجات بيشترين سهم را در جذب و انباشت فلزات نشان مي‌دهند. بالاترين مقادير Zn (شاهي)، Pb (شويد)، Cu (تره)، Ni (ريحان) و Cr (ريحان) به ترتيب با غلظت‌هاي 150.25، 41.25 ، 23.13، 6.64 و 3.47 ميلي‌گرم بركيلوگرم و كمترين مقدار فلزات مورد بررسي در ميوه سيب و بذر گندم و جو مشاهده شد. به صورت كلي ميزان جذب فلزات در گياهان مختلف بدين صورت بدست آمد (Zn>>Pb>Cu>Ni>Cr). فاكتور تجمعي (BAF) فلزات در گياهان به ترتيب Zn=Cu>Pb>>Cr>Ni حاصل شد. احتمال خطرپذيري (HQ) به بيماري‌هاي غيرسرطاني براي هر يك از عناصر (به جز سرب) در دو گروه سني كودكان و بزرگسالان كم‌تر از يك به دست آمد كه نشان مي‌دهد مصرف‌كنندگان از اين محصولات در محدوده امن از نظر تأثيرات سوء بيماري‌هاي غيرسرطاني قرار گرفتند. همچنين مقدار احتمال خطرپذيري كل (THQ) در كودكان بيشتر از بزرگسالان بدست آمد.
Risk Assessment of Heavy Metals Contamination in Soils and Selected Crops in Zanjan Urban and Industrial Regions
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: Heavy metals are types of elements naturally present in soil or enter into soil as a result of human activities. The most important route of exposure to heavy metals is daily intake of food. Crops grown in contaminated soil (due to mining activities, industrial operations and agriculture) may contain high concentrations of heavy metals. Also closeness to cities and industrial centers can have a great influence on the accumulation of heavy metals to agricultural products grown in the region. The study aimed to determine the concentration of heavy metals in soil and agricultural products around urban and industrial areas of Zanjan province (North West of Iran) and consumption hazard probability.
Materials and Methods: Soil (75 samples of soil from a depth of 0 to 10 cm) and plant (101 samples) samples, in the summer 2011, were randomly taken from industrial areas as follow: tomatoes (Lycopersicum esculentum M), wheat seed (Triticum vulgare), barley seeds (Hordeum vulgare), alfalfa shoots (Medicago sativa L.), potato tubers (Solanumtuberosum L.), apple fruit, vegetables and fruits such as Dill (Aniethum graveolens L.), leek (Allium porrum L.), Gardencress (Barbara verna L.) and basil (Ocimum basilicum L.). Plant samples were then washed with distilled water, oven dried for48 hours at a temperature of 70 ´ C until constant weight was attained and then they digested using 2 M hydrochloric acid (HCl) and nitric acid digestion in 5 M. Concentrations of heavy metals in the soil and crops were determined by atomic absorption spectrometry. DTPA extraction of metals by Lindsay and Norvell (1978) method and sequential extraction method by Tessier et al. (1979) were performed. Statistical analysis was accomplished using the software SPSS 16.0 and the comparison of mean values was done using the Duncan test at the 5% level of significance.
Results and Discussion: The magnitude of variations for total copper was from 11.5 to 352.5 (average 52.4), zinc was from 96.3 to 1353.8 (average 264.8), lead was between 40.0 and 470.0 (average 105.7), nickel ranged from 12.8 to 77.0 (average 46.7) and chromium varied from 10.0 to 49.5 (average 21.7) mg kg-1. DTPA extracted heavy metals for copper varied from 1.50 to 21.23, averaging 4.47, zinc from 0.57 to 76.50 averaging 23.15, lead from 2.43 to 63.38 averaging 16.81 and nickel from 0.28 to 2.32 averaging 1.20 mg kg-1. Chemical changes in the different fractions were as follows: Cu (residual > bounded to organic matter > bounded to Fe-Mn oxides > bounded to carbonate > exchangeable fraction), Zn and Ni (residual > bounded to Fe-Mn oxides > bounded to carbonate > bounded to organic matter > exchangeable fraction,) and Pb (residual > bounded to FeMn oxides > bounded to organic matter > bounded to carbonate > exchangeable fraction). The concentration of heavy metals in plant parts were high with respect to studied location. The highest amounts of Zn (Gardencress), Pb (Dill), Cu (Leek), Ni (Basil) and Cr (Basil), respectively were found to be 150.25, 41.25, 23.13, 6.46 and 3.47 mg kg-1 and the minimum amounts of the metals studied were found in fruits, wheat and barley grains. The total amount of metals in plants were as follow (Zn >> Pb > Cu > Ni > Cr). Bioaccumulation factor (BAF) of metals in plants were as Zn=Cu > Pb >> Cr > Ni. Hazard probability (HQ) in cancerous diseases for each element (except Pb) in both children and adults was less than unit. HQ content of Pb was much higher than the unit and for children and adults 9.07 and 6.94, respectively showing high contribution of Pb contamination of crops that threatens the consumer health in that location. The total amount of risk (THQ) in children was higher than that in adults.
Conclusions: The results obtained in this study indicate that an urgent attention is required for consumer products related to public health, especially vegetables grown in the studied regions. Toxic effects of heavy metals have many deleterious effects which are more pronounced over time. With conventional monitoring of food quality produced in farms and presented in markets, excessive accumulation of heavy metals entering in to the human food chain can be prevented. Also, we can change the risk potential of heavy metals in the region by growing vegetables which accumulate heavy metals.
قیمت : 20,000 ريال