اعتبار سنجي مدل AquaCrop به منظور شبيه‌سازي عملكرد و كارايي مصرف آب گندم زمستانه تحت شرايط هم‌زمان تنش شوري و خشكي

آب و خاک  

دوره 29 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: بهبود مديريت آب در مزرعه و ارتقاي كارايي مصرف آب تحت شرايط هم‌زمان تنش شوري و كم آبي از اهميت بالايي برخوردار است. مدل‌هايي كه اثرات مقادير و كيفيت‌هاي مختلف آب بر روي عملكرد محصول را به صورت كمي شبيه‌سازي مي‌كنند، ابزارهايي مفيد در مديريت آب در مزرعه و بهبود كارايي مصرف آب مي‌باشند. مدل AquaCrop عملكرد محصول، نياز آبي و كارايي مصرف آب را تحت شرايط مختلف، از جمله كمآبياري و كيفيت‌هاي مختلف آب آبياري، شبيه‌سازي مي‌كند. به منظور اعتبار سنجي مدل AquaCrop در منطقه بيرجند، آزمايشي در قالب طرح كرت‌هاي خرد شده به صورت فاكتوريل انجام شد، كه در آن سه فاكتور شوري آب آبياري در سه سطح (S۱، S۲ و S۳ به ترتيب معادل 1.4، 4.5 و 9.6 دسيزيمنس بر متر) به عنوان كرت‌هاي اصلي و دو رقم گندم (قدس و روشن) و مقدار آب آبياري در ۴ سطح (I۱، I۲، I۳ و I۴ به ترتيب معادل ۱۲۵، ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد نياز آبي گياه) به صورت فاكتوريل به عنوان كرت‌هاي فرعي اجرا گرديد. در ابتدا مدل به طور جداگانه براي هر تيمار شوري و سپس به طور هم‌زمان براي تيمارهاي شوري واسنجي و صحت‌سنجي شد. عملكرد محصول، زيست توده و كارايي مصرف آب براي دو رقم گندم در شرايط شوري و كم‌آبي به خوبي شبيه‌سازي شد به طوري كه آماره‌هاي RMSE، ME ، d، CRM و R۲ در شبيه‌سازي عملكرد محصول براي رقم روشن به ترتيب 7.09 درصد، 15.61 درصد، 0.97، 0.001 و 0.9 و براي رقم قدس به ترتيب 8.16 درصد،17.46 درصد، 0.98، 0.004- و 0.87 بدست آمد. آناليز حساسيت نشان داد كه مدل نسبت به ضريب گياهي مربوط به تعرق (KC-Tr)، بهره‌وري آب نرمال شده (*WP)، شاخص برداشت (HIO)، رطوبت در ظرفيت زراعي، رطوبت اشباع و دماي هوا حساس‌تر از ساير پارامترهاست.
Validation of AquaCrop Model for Simulation of Winter Wheat Yield and Water Use Efficiency under Simultaneous Salinity and Water Stress
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: FAO AquaCrop model (Raes et al., 2009a; Steduto et al., 2009) is a user-friendly and practitioner oriented type of model, because it maintains an optimal balance between accuracy, robustness, and simplicity; and it requires a relatively small number of model input parameters. The FAO AquaCrop model predicts crop productivity, water requirement, and water use efficiency under water-limiting and saline water conditions. This model has been tested and validated for different crops such as maize, sunflower and wheat (T. aestivum L.) under diverse environments. In most of arid and semi-arid regions water shortage is associated with reduction in water quality (i.e. increasing salinity). Plants in these regions in terms of water quality and quantity may be affected by simultaneous salinity and water stress. Therefore, in this study, the AquaCrop model was evaluated under simultaneous salinity and water stress. In this study, AquaCrop Model (v4.0) was used. This version was developed in 2012 to quantify the effects of salinity. Therefore, the objectives of this study were: i) evaluation of AquaCrop model (v4.0) to simulate wheat yield and water use efficiency under simultaneous salinity and water stress conditions in an arid region of Birjand, Iran and ii) Using different treatments for nested calibration and validation of AquaCrop model.
Materials and Methods: This study was carried out as split plot design (factorial form) in Birjand, east of Iran, in order to evaluate the AquaCrop model.Treatments consisted of three levels of irrigation water salinity (S1, S2, S3 corresponding to 1.4, 4.5, 9.6 dS m-1 ) as main plot, two wheat varieties (Ghods and Roshan), and four levels of irrigation water amount (I1, I2, I3, I4 corresponding to 125, 100, 75, 50% water requirement) as sub plot. First, AquaCrop model was run with the corresponding data of S1 treatments (for all I1, I2, I3, and I4) and the results (wheat grain yield, average of soil water content, and ECe) were considered as the “basic outputs”. After that and in the next runs of the model, in each step, one of the inputs was changed while the other inputs were kept constant. The interval of variation of the inputs was chosen from -25 to +25% of its median value. After changing the values of input parameters, the model outputs were compared with the “basic outputs” using the sensitivity coefficient (Sc) of McCuen, (1973). Since there are four irrigation treatments for each salinity treatment, the model was calibrated using two irrigation treatments for each salinity treatment and validated using the other two irrigation treatments. In fact, six different cases of calibration and validation for each salinity treatment were [(I3 and I4), (I2 and I4), (I1 and I4), (I2 and I3), (I1 and I3), and (I1 and I2) for calibration and (I1 and I2), (I1 and I3), (I2 and I3), (I1 and I4), (I2 and I4), and (I3 and I4) for validation, respectively]. The model was calibrated by changing the coefficients of water stress (i.e. stomata conductance threshold (p-upper) stomata stress coefficient curve shape, senescence stress coefficient (p-upper), and senescence stress coefficient curve shape) for six different cases. Therefore, the average relative error of the measured and simulated grain yield was minimized for each case of calibration. After calibrating the model for each salinity treatment, the model was simultaneously calibrated using six different cases for three salinity treatments as a whole.
Results and Discussion: Results showed that the sensitivity of the model to crop coefficient for transpiration (KcTr), normalized water productivity (WP* ), reference harvest index (HIo), θFC, θsat, and maximum temperature was moderate. The average value of NRMSE, CRM, d, and R 2 for soil water content were 11.76, 0.055, 0.79, and 0.61, respectively and for soil salinity were 24.4, 0.195, 0.72, and 0.57, respectively. The model accuracy for simulation of soil water content was more than for simulation of soil salinity. In general, the model accuracy for simulation yield and WP was better than simulation of biomass. The d (index of agreement) values were very close to one for both varieties, which means that simulated reduction in grain yield and biomass was similar to those of measured ones. In most cases the R 2 values were about one, confirming a good correlation between simulated and measured values. The NRMSE values in most cases were lower than 10% which seems to be good. The CRM values were close to zero (under- and over-estimation were negligible). Based on higher WP under deficit irrigation treatments (e.g. I3) compared to full irrigation treatments (e.g. I1 and I2), it seems logical to adopt I3 treatment, especially in Birjand as a water-short region, assigning the remaining 25% to another piece of land. By such strategy, WP would be optimized at the regional scale.
Conclusion: The AquaCrop was separately and simultaneously nested calibrated and validated for all salinity treatments. The model accuracy under simultaneous case was slightly lower than that for separate case. According to the results, if the model is well calibrated for minimum and maximum irrigation treatments (full irrigation and maximum deficit irrigation), it could simulate grain yield for any other irrigation treatment in between these two limits. Adopting this approach may reduce the cost of field studies for calibrating the model, since only two irrigation treatments should be conducted in the field. AquaCrop model can be a valuable tool for modelling winter wheat grain yield, WP and biomass. The simplicity of AquaCrop, as it is less data dependent, made it to be user-friendly. Nevertheless, the performance of the model has to be evaluated, validated and finetuned under a wider range of conditions and crops.
قیمت : 20,000 ريال