تاثير دراز مدت روش هاي مختلف آبياري با پساب بر برخي خصوصيات شيميايي خاك

آب و خاک  

دوره 29 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: نياز روزافزون به منابع آب در مناطق مختلف جهان، استفاده از پسابها را ضروري ميسازد. هنگام استفاده از پسابها بايد به سلامت خاك توجه شود. در اين پژوهش تاثير آبياري با پساب به مدت سه سال بر برخي خصوصيات شيميايي خاك با استفاده از پنج روش آبياري شامل آبياري سطحي (FI)، آبياري قطرهاي سطحي (SDI)، آبياري قطرهاي زيرسطحي در عمق ۳۰ سانتيمتر (SDI۳۰)، آبياري قطره اي زيرسطحي در عمق ۶۰ سانتيمتر (SDI۶۰) و روش آبياري بابلر (BI) بررسي شد. در پايان دوره از سه عمق ۳۰-۰، ۶۰-۳۰ و ۹۰-۶۰ سانتيمتر از خاك نمونهگيري شد. اندازهگيريهاي هدايت الكتريكي (EC، pH)، نسبت جذب سديم (SAR)، درصد مواد آلي (OM)، كربنات كلسيم معادل (CaCO۳) روي نمونههاي خاك نشان داد كه بيش‌ترين و كم‌ترين ميزان شوري تا عمق ۹۰ سانتيمتر در تيمار‌هاي مورد مطالعه به ترتيب در تيمار آبياريBI 74.99 درصد افزايش در شوري) و SDI (۱۹ درصد افزايش در شوري) مشاهده شد. تيمار BI و SID۳۰ با 14.3 و 8.2- درصد افزايش در ميزان SAR نسبت به ابتداي دوره به ترتيب بيش‌ترين و كم‌ترين افزايش در ميزان SAR را داشتند. كاربرد پساب موجب كاهش 23.4 درصدي CaCO۳ در لايه ۹۰-۶۰ سانتيمتري و كاهش 38.75 درصدي SAR در لايه ۶۰-۳۰ شد.
Long-term Effects of Different Irrigation Methods with Treated Wastewater on Soil Chemical Properties
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: Reuse of wastewater for agricultural irrigation is increasing due to an increased demand for water resources in different parts of the world. Almost 70% of deviated water from rivers and pumped groundwater is used for agriculture. If wastewater is used for irrigation in agriculture, then the amount of discharged water from natural sources will be decreased and the flow of wastewater to the environment and its ensuing pollution will be prevented. Using wastewater in applications such as irrigation of agricultural lands has caused an increase of some exchangeable ions, salts and suspended solids (organic and mineral) in the soil and has significantly affected physical, chemical and biological features. Therefore, paying attention to the soil health is important during use of wastewater when it is the source of irrigation water. In such cases, there will be some worries about pollution of harvested products, contact of farm workers with pathogenes and environmental issues in the farm. In these conditions, attention to irrigation methods along with consideration of environmental protection standards is important .
Materials and Methods: In this study, the effects of treated wastewater (TW) irrigation were tested on some chemical properties of soil for three years under five different irrigation treatments. The treatments were as follows: surface furrow irrigation (FI), surface drip irrigation (SDI), subsurface drip irrigation in 30 cm depth (SDI30), subsurface drip irrigation in 60 cm depth (SDI60) and bubbler irrigation (BI). At the end of the experiment, soil samples were collected from a depth of 0-30, 30-60 and 60-90 cm in order to measure the electrical conductivity (EC), pH, sodium adsorption ratio (SAR), organic matter (OM) and calcium carbonate equivalent (CaCO3).
Results and Discussion: According to the results of soil analysis, the soil became more saline than the beginning by applying the treatments. Generally, in two plots of urban and industrial wastewater, the least salinity was observed in SDI (19.0% increase in salinity) and the maximum value of these parameters was observed in BI (99.7% increase in salinity). The results showed that average SAR in soil saturation extract of three layers were 5.5 and 6.6 dS m-1, respectively for urban and industrial plots. Considering these values along with EC, the soil will be categoraized as normal soil in terms of salinity and alkalinity. An increase of 14.3 % in BI and 8.2% in SID30 were observed in comparison with the initial values of the period. These were the extremums for SAR. The results also showed that the application of TW caused a 38.75 % reduction in SAR for the 30-60 cm. Soil pH of the plots under study was decreased significantly and reached its acceptable limit in the soil during the experiment. On the average, the pH of soil layer has been 7.4 and 7.3 for urban and industrial plots, respectively. The results showed that soil organic matter was influenced by the irrigation method and this was more pronounced in the location of wastewater injection. In the soil surface, the highest amount of organic matter was observed in treatment FI and SDI. However, in a depth of 30-60 and 60-90, SDI30 and SDI60 revealed the highest amount of organic matter content. The average concentration of chloride (Cl-) ions in industrial wastewater (12.3 meq L-1) was more than that of urban wastewater (7.3 meq L-1). Therefore, the effect of industrial wastewater on increasing soil Cl- has been more pronounced than that of urban wastewater. Soil Cl- was increased at the location of wastewater injection and the highest amount of Cl- in the irrigation treatments was observed in BI. The results also showed that the application of TW caused a 23.4% reduction in soil CaCO3 content at a depth of 60-90 cm. The lowest amount of CaCO3 was recorded in treatment SDI60. There was no significant difference between the average of irrigation treatments in the urban plots. But in the last layer, it showed that SDI30 had a significant difference with both SDI and SDI60, in the industrial plots .
Conclusion: Generally, SDI irrigation in the root zone depth (in this study was up to 60 cm) is recommended for protecting safe environmental conditions, supplying water demand in the root zone and improving soil quality.
قیمت : 20,000 ريال