بررسي مناسب ترين روش و زمان پيوند درخت كُنار (.Ziziphus spina-christi L) در منطقه‌ي اهواز

تولیدات گیاهی (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی)( مجله علمی کشاورزی)

دوره 34 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: درخت كُنار از جملـه درختان ميـوه مناطق گرمسيـري و نيمه گرمسيـري است كه در كشورهاي مختلفي از اروپا، امريكا، افريقا، استراليا و آسيا از جمله ايران گسترش يافته است. كُنار از جمله مقاوم‎ ترين درختان ميوه به شرايط سخت محيطي به ويژه شرايط خشكي و كم ‎آبي، شوري و درجه حرارت هاي بالا به شمار مي رود. كُنار درختي است كه علاوه بر مصرف ميوه آن به صورت تازه خوري داراي كاربردهاي متعدد نيز مي باشد. با وجود ويژگي هاي مطلوب اين درخت، كشت و كار آن در كشور هنوز به صورت تجاري متداول نشده است. از جمله مهم ترين دلايل عدم توسعه ي كشت باغ‌هاي تجاري آن، كمبود نهال پيوندي و نبود اطلاعات كافي در مورد پيوند اين گياه است. لذا به منظور بررسي تكثير به روش پيوند، آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه فاكتور زمان پيوند (خرداد و شهريور)، روش پيوند {تي (T)، تي معكوس (┴) و لوله اي} و نوع اكوتيپ (پيوندك درختان اكوتيپ A، اكوتيپ B و اكوتيپ C) از سال 1382 به مدت دو سال به مرحله ي اجرا گذاشته شد. بر اساس نتايج به دست آمده، در استان خوزستان پيوند در شهريورماه با 26/80 درصد گيرايي مناسب تر از خرداد ماه و روش پيوند پيوند تي معكوس (┴) با 86/15 درصد گيرايي مناسب تر از روش‌هاي پيوند تي و لوله‌اي است. اكوتيپ اثر معني داري بر ميزان گيرايي پيوند نداشته است كه مي تواند نشان دهنده ي ميزان سازگاري بالاي نهال‌هاي بذري با پيوندك‌هاي مورد آزمون باشد.
The Most Suitable Method and Time of Ber Tree (Ziziphus spina-christi L.) Budding in Ahvaz
Article Type: Original Article
Abstract: Ber (Ziziphus spina-christi L.) is one of the tropical and subtropical fruit trees that grow in different countries in Europe, America, Africa, Australia, and Asia including Iran. Ber is considered as one of the hardiest cultivated fruit trees to drought, salinity and high temperature. It is a multi-purpose tree and is used for its fresh fruits and has many other applications. Despite of its desired characteristics, it has not been yet cultivated commercially in Iran. The most important reason for this is lack of grafted seedlings of suitable varieties and propagation information. This project has been carried out using CRBD (Complete Randomized Block Design) with three factors including i) time of budding (Spring and Summer), ii) budding method (T, ┴ and ring) and iii) Scion (ecotype A, ecotype B and ecotype C) in three replications from 2004-2006. Results showed that the best time for ber budding in Ahwaz is in late summer with 80.26% success and the best method for its budding is ┴ method with 86.15% success. Scion ecotype has no significant effect on budded plant survival that can show the high compatibility between seedlings and tested scions.