ضريب انتشار جريان جت مستغرق غليظ كم عمق و عميق

آب و خاک  

دوره 30 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در اين پژوهش ضريب انتشار آلاينده چگال، تحت جت هيدروليكي در سيال پيرامون آب زلال و در حالت محيط پذيرنده‌ي كم عمق و عميق به صورت آزمايشگاهي بررسي گرديد. پارامترهاي مورد بررسي شامل، دبي تزريق، غلظت سيال آلاينده، قطر و همچنين زاويه همگرايي نازل جت و محيط پذيرنده‌ي كم عمق و عميق مي‌باشد. آزمايش‌هاي اين تحقيق در يك فلوم آزمايشگاهي برنامه‌ريزي و انجام گرديد. نتايج آزمايش‌ها نشان داد، كه ضريب انتشار تابعي از غلظت آلاينده و عمق محيط پذيرنده مي‌باشد؛ به‌طوري كه با افزايش غلظت، در محيط پذيرنده‌ي عميق ضريب انتشار افزايش مي‌يابد؛ از طرفي در محيط پذيرنده‌ي عميق مشخص شد كه افزايش عدد فرود چگال تا حدود ۳۰ باعث كاهش ضريب انتشار مي‌گردد و سپس ضريب به مقدار ثابت حدود 0.1 ميل مي‌نمايد. همچنين نتايج نشان داد كه در محيط پذيرنده‌ي كم‌عمق، مرزهاي حركتي به صورت غيرخطي با معادله‌ي درجه‌ي دوم توسعه مي‌يابند. در اين حالت حداكثر ضريب انتشار برابر با 0.28 و حداقل آن برابر با 0.095 بدست آمد. مقايسه نتايج در محيط كم عمق نشان داد كه در يك عمق نسبي ثابت، با افزايش عدد فرود چگال از حدود ۵۲ به ۱۲۰ مقدار ضريب انتشار تا 2.7 برابر كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه براي يك عدد فرود چگال ثابت، به طور متوسط با افزايش عمق نسبي از ۵ به ۱۵ مقدار ضريب انتشار در حدود 16.5 درصد افزايش مي‌يابد.
Spreading Coefficient of Buoyant Jet flow in the Shallow and Deep Ambient Current
Article Type: Original Article
Abstract: Introduction: In this research the spreading coefficient of dense flow under the jet hydraulic in the surrounding fluids of clean water and at the accepting environment with the low depth and high depth has been analyzed. The analyzed parameters are included of discharge injection, density of contaminating fluid, diameter and angle of the contraction of jet nozzle and shallow and deep water ambient fluid.
Materials and methods: These tests are being conducted in the flume laboratory. The results obtained from the tests show that the circulation coefficient is a function of contaminating density and the depth of the accepting environment, such that with increase in the density, the accepting environment depth coefficient will an increase and circulation and coefficient dispersal with the densities of 15, 30, 50, 200 g/lit, are 0/121, 0/135, 0/153, and 0/196 respectively. On the one hand, in the accepting environment depth it has been shown that increase in the Froude density number up to 30 causes decreases in the circulation and coefficient dispersal and then this coefficient will be used in the constant amount of 0/1.
Results and Discussion: Results showed that the profiles taken by the GOSEN distribution function and also coordinate the direction taken compliance with about 8/9% errors. Therefore the amount of dispersion of drained stream with accepted error and the use of accepted axial- radial coordinate have been extracted. The most speed has been taken place in the central line and getting further from the center reduces the speed. On the one hand, along the moving path the limits of Jet reduce which is surrounding conditions. On the other hand, considering the continuity coordination in different places from the jet, and reduction of speed, the dispersion width increases. And also according to the analysis conducted it is clear that speed profiles measured is consistent with Gussein distribution. Generally the flow of the sank jets, which are located at an accepting running flow such as rivers or seas, consisted of two areas, with different equations. These two areas are consisting of area (field) close to the jet and area (field) far from jet. When two fluids with different consistencies interfere with each other, it produces a floating jet. In this phenomenon the effective power consisted of composition of floating powers and the amount of movement. Now, if the injected fluid is heavier than the acceptant fluid, the jet will have a negative floating condition and if it is lighter, the jet will have positive floating condition. Ls are the space between an acceptance static fluid and a homogenous fluid and the amount of momentum is more than the floating charge. If the flow of acceptor fluid and jet are not in the same direction, it shows the jet penetration in the fluid, but if both are in the same direction, in this case Ls shows the limitation of the jet. The power and ability of the jet depend directly on the Frode density number. Since in the Frood number, higher density causes stronger jet with the initial momentum. Since the distribution of coefficient after the Frode density number densimetric 30 will be used at the constant amount, it can be said that the amount before this is the "jet near field and the amount more than this is jet far field. The amounts for diagonals 5, 8.15 mm are 141/9, 225/90, 423/57 mm respectably. Results show that in the acceptor environment with low depth, development of the moving borders is nonlinear with second degree equations. In this condition maximum disposal coefficient is equal to 0/28 and its minimum is 0/095. In a low depth environment it has been seen that in a relatively constant depth increase in the Frode density from 52 to 120 the amount of coefficient dispersal decreases up to 2/7 times. This is when for a constant Frode density, the average increase in the relative depth from 5 to 15 the amount of coefficient dispersal is about 16.5%. Increase in the Frood density number causes decrease in the coefficient dispersal. This decrease is due to increase in the speed of fluid entrance in the jet and more energy drop due to more friction with the fluid jet borders. In the other words, increase in the amount of momentum coefficient dispersal will be reduced. At the constant hydraulic conditions, with increase in the relative depth, acceptor environment coefficient dispersal increases which is due to decrease in the adhesion condition and decrease of the depth. Acceptor environment with low depth initial entering speed increases which is due to increase in the Frode density number in one constant length which causes decrease in the floating parameters. On the one hand, increase in the entering speed the amount of friction with the border and therefore the amount of energy drop increases and cause disturbance in the flow with the moving jet borders.
Conclusion: In the low depth acceptor environment with a relative constant depth, the amount of percentage of increase in the density of Frode number decreases. Considering the tests conducted it has been shown that the coefficient of dispersal in the acceptor environment low and high depth are opposite to the Frode density number, which means that with an increase in the density of Frode number, the coefficient dispersal decreases. It is also shown that increase in the depth, causes increase in the coefficient dispersal until it reaches a constant amount. Dependency of coefficient dispersal in relation to Densimetric Frode number and convergence angle show increase in the effect of density of Frode number in the convergence angle.
قیمت : 20,000 ريال