كاهش رفاه ناشي از افت سطح آب هاي زيرزميني در دشت فيروزآباد

پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی

دوره 25 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: برداشت بيش از حد از سفره هاي آب زيرزميني به علت عدم مديريت صحيح منجر به كاهش سطح آب هاي زيرزميني شده است و از آنجايي كه اقتصاد روستا بر پايه كشاورزي است و كشاورزي نيز وابسته به آب است، كاهش سطح آب هاي زيرزميني رفاه كشاورزان را تحت تأثير قرار مي دهد. لذا در اين مطالعه به بررسي كاهش رفاه ناشي از كاهش سطح آب هاي زيرزميني، با استفاده از الگوهاي اقتصاد سنجي پرداخته شد. براي اين منظور از تخمين تابع توليد و تشكيل تابع رفاه، استفاده شد. داده هاي مورد نياز از تكميل ۱۳۰ پرسشنامه در دشت فيروزآباد براي دو وضعيت استفاده از چاه-هاي عميق و نيمه عميق در سال زراعي ۸۶-۸۷ جمع آوري شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ارزش توليد نهايي آب در توليد گندم بيش از هزينه استخراج هر واحد آب است و به علت برداشت بيش از حد از منابع آب، رفاه هر كشاورز به ازاي هر متر افت سطح آب براي چاه هاي نيمه عميق ۹۲۴۱۱۰ تومان و براي چاه هاي عميق ۴۳۱۲۱۰ تومان كاهش مي يابد. كاهش رفاه براي هر مترمكعب آب براي چاه هاي عميق 3/8 تومان و براي چاه‌هاي نيمه عميق 8/1 تومان محاسبه شد.
Loss of Social Welfare Due to Overexploitation of Groundwater in Firozabad Plain
Article Type: Original Article
Abstract: Level of groundwater is decreased which is mainly because, withdrawal of groundwater is increased, because of lack of right management. Economics of rural based farming and farming is dependent of water so decreasing of groundwater effects social welfare. In this study decrease of welfare measure by reason of reduction of groundwater level considered. This study investigated the impact of withdrawal on a measure of social welfare with using econometric model. Production function and social model was estimated. Data were obtained for semi-deep and deep well, so 130 farmers were chosen at 2007-2008 in Firoozabad plain with a random sampling method. Results show that value of marginal product is more than cost of withdrawal of water. Social welfare decrease 924110 and 431210 tomans by decreasing of one meter in level of groundwater for semi-deep and deep well, respectively. The result indicated that loss of social welfare is estimated to be 8.1 and 3.8 tomans per cubic metric reduction in groundwater for semi-deep and deep well, respectively.
قیمت : 20,000 ريال