اثرات بالقوه‌ي تغيير اقليم بر كشاورزي استان فارس

پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی

دوره 27 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
در دهه‌هاي آينده، تغيير اقليم بر امنيت غذايي و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محكمي مبني بر اين كه كشورهاي در حال توسعه متحمل فشار ناشي از پيامدهاي زيان‌بار تغيير اقليم مي‌شوند، وجود دارند. بخش كشاورزي به دليل وابستگي اش به وضعيت منابع آب و درجه‌حرارت، آسيب پذيرترين بخش نسبت به تغيير اقليم است. در نتيجه، مهم است كه اثرات تغيير اقليم بر كشاورزي و منابع طبيعي در كشورهاي در حال توسعه شناخته شود. هدف اين مطالعه برآورد اثرات بالقوه‌ي تغيير اقليم بر بخش كشاورزي استان فارس است. به اين منظور مطالعه‌ي حاضر در سه بخش سازماندهي شده است. در بخش اول، داده هاي سري زماني مربوط به عملكرد محصولات، متغيرهاي اقليمي و غير اقليمي، طي دوره‌ي زماني ۲۱ ساله (۸۴ - ۱۳۶۷) براي تخمين توابع پاسخ عملكرد، استفاده شدند. در بخش دوم، به منظور بررسي اثر فيزيكي سناريوهاي گوناگون از معادلات عملكرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبيه‌سازي تغييرات عملكرد تحت سناريوهاي گوناگون تغيير اقليم از يك مدل برنامه ريزي قيمت درون‌زا استفاده شد. شانزده تركيب از سناريوهاي تغيير اقليم گوناگون كه ۰، 0/27، 0/54، 2/35 درجه سانتي‌گراد براي درجه‌حرارت و ۱۳-، 6/5-، ۰، ۲۰+درصد براي بارندگي را شامل مي‌شدند، بر اساس يافته‌هاي مطالعه‌ي روان (۳) ساخته شد. نتايج نشان داد كه درجه‌حرارت و بارندگي اثري معني‌دار و غير يكنواخت بر عملكرد محصولات بر جاي مي‌‌گذارند. نتايج تطبيقي نشان داد كه اثرات رفاهي تغيير اقليم در بيشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر توليد‌كنندگان خيلي معني دارتر از مصرف‌كنندگان بود. اگر كاهش بارندگي با عدم تغيير درجه‌حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 1/5 درصد كاهش پيدا مي‌كند، اما رفاه در گرم‌ترين و مرطوب‌ترين سناريو تا ۱۳درصد افزايش پيدا مي‌كند. در نهايت مشخص شد كه درجه‌حرارت در تغيير رفاه جامعه، فاكتور مؤثرتري از بارندگي است.
The Potential Impacts of Climate Change on the Agricultural Sector of Fars Province
Article Type: Original Article
Abstract:
Over the coming decades, global change will have an impact on food and water security and there are strong indications that developing countries will bear the brunt of adverse consequences from climate change. Agricultural sector is the most vulnerable to climate change, because of its dependence on water and temperature conditions. Consequently, it is important to understand the impacts of climate change on agriculture and natural resources in developing countries. The goal of this study was to estimate the potential impacts of climate change on Fars province’s agricultural sector. To this end, this study was organized in three sections. In the first section, time series data covering 21 years (1988-2008) on crop yields, climate or non-climate related variables were used to estimate yield response functions. In the second section, the yield equations were used to investigate the physical impacts of alternative scenarios. In the final section, a price-endogenous mathematical programming model was used to simulate the welfare impacts of yield changes under various climate change scenarios. Sixteen combinations of alternative climate change scenarios which include 0°, 0.27°, 0.54°, 2.35°centigrade for temperature and -13, -6.5, 0, +20 percents for precipitation were made based on the findings of Ravan (2010). The results showed that both temperature and precipitation had a significant but non-monotonic impact on crop yields. The comparison results indicated that climate change impacts on welfare were mostly positive and the impacts on producers were much more significant than they were on consumers. Social welfare decreases by 1.5 percent if the reduction of precipitation is associated with no change in temperature but it increases by 13 percent at the most humid and warmest scenario. Finally, it was found that temperature is more significant factor than rainfall in the change of social welfare.
قیمت : 20,000 ريال