بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش گزينه هاي بيمه تكميلي پسته در رفسنجان

پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی

دوره 28 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
بيمه محصولات يكي از بهترين استراتژي‌ها براي مقابله با ريسك‌هاي مزرعه مي‌باشد و كشاورزان را به پذيرفتن تكنولوژي‌هاي توليد پيشرفته تشويق مي‌كند. در مطالعه حاضر، يك نمونه مشتمل بر ۲۲۴ پسته كار بيمه شده و بيمه نشده براي مصاحبه جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز با استفاده از روش نمونه گيري ساده تصادفي انتخاب گرديد. سپس، يك مدل لاجيت چند گزينه‌اي به منظور بررسي عوامل موثر بر انتخاب گزينه‌هاي بيمه تكميلي پسته استفاده شد. نتايج نشان داد كه اثر متغيرهاي سابقه فعاليت، اندازه باغ و تعداد قطعات باغ بر پذيرش بيمه معنادار و مثبت است. همچنين، اثر داشتن شغل جنبي و افزايش سن درخت پسته بر پذيرش بيمه منفي و معنادار است. در پايان، نتايج تمايز ميان گزينه هاي قرارداد بيمه نشان داد كه افزايش ارقام پسته كشت شده، ريسك گريزي و عملكرد بالا، احتمال پذيرش گزينه سه بيمه در مقايسه با عدم بيمه و ساير گزينه‌هاي بيمه را تشديد مي كند. اما پسته كاران كمتري گزينه سوم را نسبت به ساير گزينه هاي ديگر انتخاب كرده اند كه اين نتيجه ناشي از عدم آگاهي پسته كاران، پيچيدگي هاي اداري و پيشنهادات نادرست كارشناسان بيمه مي باشد. بنابراين، توصيه مي گردد كه صندوق بيمه با اتخاذ سياست هاي مناسب، شرايط لازم براي توسعه اين نوع بيمه را فراهم آورد.
Factor Affecting Choice of Pistachio Supplemental Insurance Options In Rafsanjan
Article Type: Original Article
Abstract:
Crop insurance is one of the best strategies to tackle farm risks and encourage producers to adopt modern production technologies. In present study, a sample of 224 insured and uninsured Pistachio growers was selected for interview and collected required data using a simple random sampling method. Then a logit multinomial model was used to assess factors affecting the choice of supplemental insurance different options. The results showed that effect of activities background, garden size and number of garden pieces variables are significant and positive on acceptance of insurance. Also, the effect of having additional job and increasing age of Pistachio tree are negative and significant on acceptance of insurance. Finally, the results of distinctions among insurance options showed that increasing types of grown Pistachio, risk aversion and high yield intensify the possibility of third option acceptance in comparison with insurance refusal and other insurance options. But less pistachio growers have chosen third option than other insurance options that the result is caused by unaware of pistachio growers, red tape and false suggestions of insurance experts. Therefore, it is recommended that insurance fund provides essential conditions for developing this type of insurance with adopting proper policies.
قیمت : 20,000 ريال