تجزيه ارتباط و ساختار بخشي از ذخاير ژنتيكي برنج (.Oryza sativa L) بر اساس نشانگرهاي ريزماهواره

فصلنامه تحقیقات غلات

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
ارزش اقتصادي يك رقم به صفات مختلف آن بستگي دارد و از اين رو اطلاع دقيق از رفتار ژنتيكي و شناسايي مكان هاي ژنومي دخيل در كنترل اين صفات مي تواند به به نژادگر در اصلاح ارقام كمك كند. در اين تحقيق، ارتباط و پيوستگي بين 25 نشانگر ريزماهواره با برخي از صفات مهم زراعي و مرفولوژيك در 121 لاين و رقم مختلف برنج از طريق مدل هاي ارتباط يابي شامل مدل خطي عمومي (GLM) و مدل خطي مخلوط (MLM) با استفاده از نرم افزارهاي Structure و Tassel مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس 25 نشانگر ريزماهواره مورد استفاده در اين مطالعه، ساختار ژنتيكي جمعيت به پنج زيرجمعيت فرعي (5=K) تقسيم شد كه نتايج حاصل از رسم بارپلات نيز آن را تاييد كرد. در تجزيه ارتباطي با دو روش GLM و MLM، به ترتيب 26 و 30 نشانگر، ارتباط معني داري را با صفات مورد مطالعه نشان دادند و تغييرات قابل توجهي از اين صفات را توجيه كردند. وجود نشانگرهاي مشترك در ميان برخي صفات بررسي شده مانند ارتباط معني دار نشانگر RM5 با صفات طول و عرض برگ پرچم و نشانگر RM3355 با صفات تعداد روز تا 50 درصد گلدهي و ارتفاع بوته مي تواند ناشي از آثار پليوتروپي و يا پيوستگي نواحي ژنومي دخيل در اين صفات باشد. همچنين، نشانگرهاي RM190 و RM6080 با ضريب تبيين بالا به ترتيب با صفات طول شلتوك و عملكرد دانه منتسب شدند كه مي توانند پس از آزمايش هاي تكميلي و تأييد نتايج، به منظور شناسايي ژن هاي رمزكننده اين صفات، ناحيه ژنومي مربوطه اشباع و توالي يابي شوند.
Association and structure analysis of some of rice (Oryza sativa L.) genetic resources based on microsatellite markers
Article Type: Original Article
Abstract: The economic value of cultivar depends on different characteristics. Thus detailed knowledge on genetic behavior and identification of genomic loci involved in control of these traits could help to breeder to improve plant cultivars. In this investigation, relation and linkage among 25 microsatellite markers with some of important agromorphological traits in 121 different rice cultivars and lines were evaluated based on GLM and MLM association models using the Structure and Tassel software. Based on the 25 microsatellite markers used in this study, population genetic structure divided into five subpopulations (K=5) that barplat results also confirmed it. In association analysis based on GLM and MLM models, 26 and 30 loci showed significant relations with the evaluated traits, respectively, and confirmed considerable variations of this studied traits. In the present study, identified common markers between of some of assayed traits such as significant relation of RM5 marker with flag leaf length and width traits and RM3355 with days to 50% flowering and plant height traits can be due to pleiotropic effects or linkage between of genomic regions involved in these traits. Also RM190 and RM6080 markers with higher R2 were related to paddy length and grain yield, respectively, that these related region could be saturated and sequenced after complementary experiments and confirmation for identification of coding genes of these traits.
قیمت : 20,000 ريال