اثر تنش خشكي و اليسيتوركيتوزان بر رنگيزه هاي فتوسنتزي، پرولين، قندهاي محلول و ميزان پراكسيداسيون ليپيدي غشا در گياه آويشن دنايي (Thymus deanensis Celak.) در شرايط آب‌وهوايي شهركرد

تنش های محیطی در علوم زراعی

دوره 10 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: تنش خشكي باعث تحريك گونه هاي اكسيژن فعال در كلروپلاست گياهي مي شود و گونه هاي اكسيژن فعال نيز سبب پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي و تخريب غشاي سلول مي شوند.  آويشن دنايي (Thymus daenensis) يكي از گياهان دارويي و معطر ا ست كه ارزش دارويي فراواني دارد. در اين پژوهش، كيتوزان با هدف اهميت كنترل استرس اكسيداتيو در تحمل به كمبود آب، به كار گرفته شد و تغييرات رنگيزه هاي فتو سنتزي، پرولين، قندهاي محلول، محتواي مالون دي آلدئيد (پراكسيداسيون ليپيدي غشا) و تراوايي غشاي سلولي روي گياه بررسي شد. طي يك مطالعه گلداني، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي دان شگاه آزاد شهركرد در سال 93 اجرا شد. تيمارها شامل كيتوزان در 3 سطح ( صفر0 ،0.2 ، 0.4 گرم بر ليتر)، اسيد استيك و سطوح تنش خشكي در سه سطح S1( شاهد تأمين نياز 100 درصد آبي)، S2( تأمين نياز 50 درصد آبي)، S3( تأمين نياز 25 در صد آبي) انجام گرديد. نتايج ن شان داد، اثر برهم كنش تنش خشكي و كيتوزان بر پرولين و پراكسيداسيون ليپيدي غشا اثر معني داري داشت. زماني كه تنش خ شكي شدت يافت، از ميزان كلروفيل a كاسته شد. همچنين، كاهش كاروتنوئيد در شرايط تنش ملايم مشـاهده گرديد. كيتوزان با غلظت 0.4 گرم بر ليتر، ميزان پرولين را زياد نمود، اما ميزان مالون دي آلدئيد و تراوايي غشـاي سلول را كاهش داد. بنا بر نتايج به دست آمده، كيتوزان توانست با مكانيسم هاي مختلفي توانايي گياه آويشن دنايي را در پاسخ به تنش خشكي افزايش داده و اثر محافظتي را در برابر اكسيداسيون ليپيدها كه ناشي از خشكي مي باشد داشته باشد.
قیمت : 20,000 ريال