بررسي روند شاخص‎هاي جريان كم در استان اصفهان

مرتع و آبخیزداری

دوره 70 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: با وجود مطالعات زيادي كه در زمينه خشكسالي هواشناسي در استان اصفهان انجام شده است، مطالعه خاصي در مورد خشكسالي هاي هيدرولوژيك انجام نگرفته است. در اين مطالعه براي اولين بار روند شاخص هاي جريان كم به عنوان مهم ترين شاخص هاي خشكسالي هيدرولوژيك در حوزه هاي آبخيز استان اصفهان انجام گرفت. ميانگين دبي روزانه به عنوان شاخص هيدرولوژيك و جريان هاي كم 1، 7، 15، 30 و 90 روزه به عنوان شاخص هاي خشكسالي هيدرولوژيك در 22 ايستگاه هيدرومتري با حداقل دوره آماري 20 ساله در اين مطالعه محاسبه و روند آن ها در سطح استان بدست آمد. نتايج تحليل روند با استفاده از روش من-كندال و همبستگي اسپيرمن نشان داد دبي ميانگين روزانه و جريان هاي كم در اغلب ايستگاه ها داراي روند منفي است. جريان هاي كم در اغلب ايستگاه ها داراي روند منفي معني دار هستند. همچنين به جز ايستگاه قلعه شاهرخ، شاخص هاي جريان كم در ايستگاه هاي حوضه سد زاينده رود داراي روند نزولي مي باشند به طوريكه ايستگاه اسكندري شاهد شديدترين روند كاهشي است. كاهش دبي روزانه و كاهش دبي جريان‏هاي كم به ويژه در سال هاي اخير زنگ خطري براي مديريت منابع آب به ويژه در حوضه سد زاينده رود است.
Low Flows Trend Assessment in Isfahan Province
Article Type: Original Article
Abstract: Although a number of studies have been carried out around meteorological drought in Isfahan province, there is no specific study about hydrologic drought. In this study, low flows trend was analysed for the first time as the most important indicator of hydrologic drought in Isfahan province watersheds. Mean daily stream flow as a hydrologic indicator and 1-, 7-, 15-, 30- and 90-day low flows were estimated as hydrologic drought indicators for 22 gauging stations with at least 20 years of data record. Results of trend analysis using Mann-Kendall and Spearman correlation indicated that mean daily stream flow and low flows have negative trend at many gauging stations. Apart from GhalehShahrokh station, low flow indices in Zayandehrud dam basin have negative trend so that Eskandari station shows the highest degree of negative trend. Daily stream flow and low flows reduction especially in recent years is kind of warning for water resources management in Zayandehrud basin.
قیمت : 20,000 ريال