پيش‏بيني و مقايسة تغييرات اقليمي آينده با استفاده از مدل‏هاي گردش عمومي جو تحت سناريوهاي مختلف در حوزة آبخيز تالار استان مازندران

مرتع و آبخیزداری

دوره 70 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف پژوهش حاضر پيش بيني و مقايسة تغييرات اقليمي آينده با استفاده از مدل‏هاي گردش عمومي جو تحت سناريوهاي مختلف در حوزة آبخيز تالار استان مازندران بوده است. با توجه به بررسي آمار ايستگاه هاي موجود، جهت بررسي پديدة تغيير اقليم در حوزة مطالعاتي از مدل LARS-WG5 و سه سناريوي A1B، A2،B1 و هر كدام در سه سري انتشار  2026-2011، 2061-2046 و 2095-2080 با تعيين سال پايه 2007-1992 (به مدت 15 سال) از آمار ايستگاه سينوپتيك منطقه اي قراخيل قائم شهر استفاده شد. نظر به اينكه مدل LARS-WG5 يكي از معتبرترين روش هاي ريز مقياس نمائي آماري مي‎باشد كه توليد داده ها توسط اين مدل در سه مرحلةكاليبره كردن، ارزيابي و ايجاد داده هاي هواشناسي صورت مي گيرد، لذا مبنايي براي پژوهش صورت گرفته در حوضة مورد مطالعه بوده است. بر اساس نتايج اين پژوهش ماه هاي مي و اكتبر داراي بيشترين تغييرات بارش و ماه هاي جولاي و آگوست داراي تغييرات شديد كاهشي مخصوصاً در دورة 2095-2080 در دوره هاي آتي حوزة مطالعاتي مي باشند كه پيامدهاي اين تغييرات مي‏تواند در وقوع سيلاب هاي فصلي در ماه هاي پربارش و همين طور وقوع خشكسالي ها و كمبود آب در فصول كم بارش در حوضه مورد مطالعه مورد توجه دقيق تر قرار گيرد. از لحاظ دمائي نيز ماه هاي ژوئن، جولاي، آگوست و سپتامبر با افزايش درجة حرارت در دوره هاي آتي و ماه هاي ژانويه و فوريه نيز داراي كمترين ميانگين دماي شبيه‏ سازي شدة آتي مي باشند.
Forecasting and Comparison of Future Climate Change by Using GCM Models under Different Scenarios in Talar Watershed of Mazandaran Province
Article Type: Original Article
Abstract: Present study is aimed at forecasting and comparison of future climate change by using GCM model (General circulation model) under different climate scenarios in Talar watershed of Mazandaran province. Regarding the data of existing stations, to study the climate change phenomenon in Talar watershed, the LARS-WG5 model and 3 climate scenarios i.e. A1B, A2, B1, each in three emission series i.e. 2011-2026, 2046-2061, and 2080-2095, that were extracted from Gharakhayl regional synoptic stations in Quaemshahr, were used and the base year was considered 1992-2007( for a 15- year duration). Since this model is one of the most authentic statistical downscaling methods and its data is produced in three phases of calibration, evaluation and development of meteorological data, it was applied for research in present study. According to the findings, the most precipitaion changes occurred in May and October and the most severe reductive changes occurred in 2080-2095, the result of which warns about seasonal floods in rainy months and drought or water shortage in dry months in the relevant watershed study area. Besides, in future in June, July, August, and September temperature increase will be experienced but in January and February, the minimum simulated tempreture mean will be observed.
قیمت : 20,000 ريال