اثر سطوح مختلف شوري بر تغييرات روزنه‌اي گونه‌هاي مرتعي .Hedysarum coronarium L و .Hedysarum criniferum Boiss

مرتع و آبخیزداری

دوره 70 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در اين تحقيق اثر استرس شوري روي تغييرات روزنه برگ‌هاي H. coronariumوH. criniferumبا استفاده از ميكروسكوپ نوري بررسي شدطرح به‌صورت آزمايش فاكتوريل شامل (تيمارهاي گونه‌هاي گياهي و سطح شوري صفر، 100، 200، 250 و 300 ميلي‏مولار كلريد سديم) بر پايه طرح كاملاً تصادفي در 4 تكرار و 50 عدد بذر در هر تكرار كشت گرديد. بذرها در گلدان‌هاي پلاستيكي در ماسه‌هاي استريل شده رشد نمودند. همه گلدان‌ها با آب مقطر تا مرحله جوانه‌زني آبياري شدند، سپس با محلول هوگلند همراه با تيمارهاي شوري به مدت 40 روز آبياري ادامه يافت. درنهايت صفات روزنه اندازه‌گيري شدند. آناليز آماري داده‌ها به‌وسيله نرم‌افزار SPSS انجام شد. اختلاف بين ميانگين‌ها با استفاده از آزمون دانكن (P<0/05) مشخص گرديد. نتايج نشان دادند كمترين مقدار طول روزنه، عرض روزنه و مساحت روزنه در تنش شوري 300 ميلي مولار مشاهده شد. طول و عرض روزنه  با افزايش تنش شوري كاهش يافتند. طول روزنه 22/33 و 23/76 ميكرومتر به ترتيب براي H. coronariumو. H. criniferumكاهش يافت، از آنجائي كه عرض روزنه با 17/13 و 18/62 ميكرومتر به ترتيب براي H. coronariumو.H. criniferumكاهش يافت. مساحت روزنه 397/11 و 442/83 ميكرومترمربع  به ترتيب براي  H. coronariumوH. criniferumكاهش يافت. استرس شوري اثرات مثبت روي تراكم روزنه‌ها (ميكرومتر مربع) داشتند. بيشترين تراكم روزنه‌ها در گونه H. criniferum در ترازهاي 250 و 300 ميلي مولار شوري به دست آمد.
Effects of Salinity Stress on Stomata Variations of Hedysarumcoronarium L. and Hedysarumcriniferum Boiss
Article Type: Original Article
Abstract: Effect of salt stress on the stomata variations was studied in Hedysarumcoronarium L. and HedysarumcriniferumBoiss., using optical microscope. The experimental design was a two factorial (species treatments and salt concentrations including 0, 100, 200, 250 mMNaCl) which arranged in a completely randomized design with four replicates and 50 seeds per replicate. Seeds were grown in plastic pots with sterile sand. All pots were irrigated by distilled water until germination stage. Then the pots were irrigated uniformly every other day with modified Hoagland’s nutrient solution during 40 days and finally stomata traits were measured. The data was analyzed using SPSS software. The difference between the means was compared using Duncan test (P<0.05). Results showed that the lowest amount of the stomata length, stomata width and area of stomata were observed at 300 Mm salinity stress. Length and width of stomata were reduced by increasing salinity stress. The length stomata decreased 22.33 and 23.76 (µm) for H. coronarium and H. criniferum respectively, while width stomata decreased by 17.13 and 18.62 (µm) respectively. The area of stomata decreased 397.11 and 442.83 (µm²) for H. coronarium and H. criniferum respectively. Salinity stress had positive effect on stomata density (mm²). The highest density of stomata was found in H. criniferumin 250 and 300 mM salinity levels.
قیمت : 20,000 ريال