ارزيابي سرمايه اجتماعي شبكه ذينفعان در راستاي توسعه پايدار محلي

مرتع و آبخیزداری

دوره 70 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: سرمايه اجتماعي يكي از اركان اصلي در توسعه پايدار محلي و توانمندسازي اجتماعي محسوب مي گردد. هدف از پژوهش حاضر ارزيابي سرمايه اجتماعي در رسيدن به توسعه پايدار محلي در شهر سه قلعه شهرستان سرايان استان خراسان جنوبي مي باشد كه در اين منطقه پروژه بين الملل توانمندسازي جوامع محليجرا شده است. در اين تحقيق ميزان روابط اعتماد و مشاركت در شبكه ذينفعان با استفاده از پرسشنامه هاي تحليل شبكه اي بر اساس مشاهده مستقيم و مصاحبه با كليه ذينفعان و بر اساس سنجش شاخص هاي تحليل شبكه اي مانند تراكم، دوسويگي، انتقال يافتگي و ميانگين فاصله ژئودزيك در دو مرحله قبل و بعد از اجراي پروژه بين المللي توانمندسازي جوامع محلي ند. بر اساس نتايج ميزان اعتماد، مشاركت و سرمايه اجتماعي پس از اجراي پروژه افزايش يافته است. سرعت گردش و تبادل اعتماد و مشاركت بين افراد بعد از اجراي طرح افزايش‌يافته و اجراي اين پروژه، اتحاد و يگانگي بين افراد را نيز تقويت نموده است.
Assessment of Social Capital of Beneficiaries' Network in Line with Local Sustainable Development (Case study: South Khorasan Province, RFLDL Project)
Article Type: Original Article
Abstract: Social capital is one of the main factors for local sustainable development and social empowerment. The objective of present research is social capital assessment to achieve local sustainable development in Se-Qaleh city, Sarayan district in South Khorasan province, where the international RFLDL project was implemented. In this research, the level of trust and cooperation ties in the stakeholder’s network was assessed in two stages i.e. before and after implementing the RFLDL project using network analysis questionnaires based on observation and interview with all stakeholders and also through the measurement of network analysis indicators including; density, reciprocity, transitivity and average of geodesic distance. The results of this study show the amount of trust and cooperation or social capital before implanting the RFLDL project was in moderate status but it increased post project implementation. The rate of trust and cooperation exchanges among people after implementing the project grew higher than before. Implementing this project as well enhanced the unity among the people.
قیمت : 20,000 ريال