بررسي عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتي و كانال‌هاي ارتباطي براي مشاركت در طرح‌هاي اصلاح و احياي مراتع شهرستان دهگلان

مرتع و آبخیزداری

دوره 70 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف اين تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر استفاده بهره‌برداران شهرستان دهگلان از منابع اطلاعاتي و كانال‌هاي ارتباطي براي مشاركت در طرح‌هاي اصلاحي و احيايي مرتع بود. جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق به تعداد 80 نفر از مرتع‌داران شهرستان دهگلان بود. حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران و تطبيق با جدول كرجسي و مورگان، 68 بهره‌بردار تعيين شد. به‌منظور انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گيري تصادفي استفاده شد. ابزار مورد استفاده در اين روش براي گردآوري داده‌ها و اطلاعات، پرسشنامه بود. روايي پرسشنامه را نظر متخصصان و پايايي آن را ضريب آلفاي كرونباخ تأييد كرد (آلفا بزرگ‌تر از 0/7). تجزيه‌وتحليل داده‌ها به‌وسيله نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتايج آمار توصيفي نشان داد كه بيشتر بهره‌برداران بي‌سواد بودند. بيشتر آن‌ها از منابع اطلاعاتي و كانال‌هاي ارتباطي به ميزان كم استفاده مي‌كردند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه سه متغير درآمد، سطح تحصيلات و بعد خانوار در حدود 54 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كردند.
An Analysis of the Factors Affecting The Use of Information Resources and Communication Channels by Ranchers To Participate in Rangeland Rehabilitation and Restoration Projects (Case Study: Dehgolan County)
Article Type: Original Article
Abstract: The purpose of this research was to investigate the factors affecting the use of information resources and communication channels by the Dehgoln Township ranchers to participate in rangelands rehabilitation and restoration projects. The study consisted of all ranchers (N=80) in the Dehgolan county, located in Kurdistan Province, among whom 68 ranchers were selected through random sampling technique. A questionnaire was designed and employed to gather the required data. A panel of selected experts verified the questionnaire's content validity. The scale of the use of information resources and communication channels was proved to be reliable since Cronbach Alpha coefficient was estimated as equal to 0.7. Data analysis was done through SPSS software version 22. The results of descriptive statistics revealed that majority of the ranchers were illiterate. In addition, it revealed that majority of the ranchers have utilized information resources and communication channels at a low level. The results of regression analysis finally revealed that three variables of income, educational level and family size, explained about 54% of the variances of the dependent variable.
قیمت : 20,000 ريال