تأثير گروه هاي آمار بردار و فرم‏هاي رويشي بر برآورد رابطه بين توليد و پوشش گياهي

مرتع و آبخیزداری

دوره 70 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: پوشش گياهي و توليد همواره دو شاخص مهم در اندازه گيري و ارزيابي مراتع بوده كه گاهي به عنوان نماينده ي ديگري نيز اندازه گيري مي شوند. اين دوشاخص در مطالعات وسيعي مورد استفاده قرار گرفته و نقشي تعيين كننده در ارزيابي ساختار و عملكرد مراتع دارند. در بعضي موارد در زمان يا مكان هاي متفاوت، آماربرداران مختلفي پوشش گياهي و توليد را اندازه گيري مي كنند. اين تحقيق تأثير آماربرداران و فرم‏هاي رويشي مختلف را بر برآورد رابطه بين پوشش گياهي و توليد را بررسي كرده است. بدين منظور، تأثير سه گروه آماربردار و پنج فرم رويشي مختلف (فاكتورها) بر برآورد رابطه بين پوشش گياهي (كواريانس) و توليد (متغير وابسته) در قالب طرح فاكتوريل كاملي در مراتع چهارطاق ناغان استان چهارمحال و بختياري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد، متغير پيشگوي پوشش گياهي شاخص مناسبي (P≤0.05) براي بيان توليد فرم‏هاي رويشي مي باشد، اما گروه هاي آماربردار مختلف بر برآورد رابطه بين پوشش گياهي و توليد فرم‏هاي رويشي به طور معني داري (P≤0.05) تأثير گذارند. فرم‏هاي رويشي تفاوت معني داري (P≤0.05) در برآورد رابطه بين پوشش گياهي و توليد ايجاد نمي كنند. ولي، تأثير متقابل گروه هاي آمار بردار و فرم‏هاي رويشي بر برآورد رابطه بين پوشش گياهي و توليد معني دار (P≤0.05) است. از اين رو مي توان نتيجه گرفت، اگرچه متغير پيشگوي پوشش گياهي عامل مناسبي براي بيان توليد است، ولي، بايد در صورت امكان به طور همزمان از گروه هاي آماربردار مختلف به ويژه هنگامي كه اندازه گيري توليد فرم‏هاي رويشي مختلف مد نظر است، استفاده نشود.
Effect of Sampling Group and Life-Form on Estimation of Forage Production and Canopy Cover
Article Type: Original Article
Abstract: Canopy cover and forage production have always been two important indicators in rangeland assessment, which sometimes are applied as surrogates of each other. These two indicators are widely used in rangeland studies and have a vital role in evaluation of rangeland structure and functions. Occasionally, different sampling groups (estimators) evaluate forage production and canopy cover of different spaces and times. This research was aimed at investigation of different sampling groups and life-forms' effects on relationship between canopy cover and forage yield estimation. To do so, the impact of three sampling groups and five life forms (Fixed factors) on estimation of relationship between canopy cover (covariate) and forage yield (dependent variable) in a full factorial model in rangeland of Chahrtagh of Naghan, Chahrmhal-va-Bakhtiari Province, was estimated. Results shows that predictor variable of canopy cover is a god surrogate for forage production (P≤0.05) of different life-forms, but different sampling groups significantly (P≤0.05) effects on relationship between canopy cover and forage production estimation. Nevertheless, different life-forms do not significantly (P≤0.05) influence estimation of canopy cover and forage production relationship. By the way, interaction between sampling group and life forms considerably (P≤0.05) affects the relation. Therefore, we conclude that, although, the canopy cover is a good predictor of forage production, nonetheless, different sampling groups should not be engaged in sampling and monitoring vegetation cover and forage production estimation, specifically, if estimation of different life-forms' production is intended.
قیمت : 20,000 ريال