تحليل روند تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار در ايران

خشک بوم

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
يكي از شيوه‌هاي مناسب براي بررسي روند بيابان‌زايي و فرسايش بادي در مناطق خشك و فراخشك بررسي روند غبارناكي هوا به كمك شاخص تعداد روزهاي طوفان گردوخاك (DDI) است. در اين مطالعه داده‌هاي 41 ايستگاه سينوپتيك كه داراي دوره آماري كامل و طولاني‌تر هستند براي تجزيه‌ و تحليل سالانه حداكثر روزهاي گردوغباردر يك دوره آماري مشترك (2005 - 1965) استفاده شد. روش­ هاي آماري ناپارامتري من-كندال و ضريب همبستگي ρ اسپيرمن وخود همبستگي، براي تعيين كميت معني‌داري روند، مقدار روند و تغيير روند به كار گرفته شد. آزمون‌هاي آماري من-كندال و ضريب اسپيرمن نتايج مشابهي را نسبت به روش خود همبستگي نشان دادند. نتايج آزمون­هاي آماري نشان داد كه همه ايستگاه‌هاي مورد مطالعه داراي روند هستند، ولي از ميان آن­ها فقط 26 مورد در آزمون من-كندال روند معني‌دار داشتند (10 ايستگاه روند افزايشي و 16 ايستگاه روند كاهشي)، 27 ايستگاه در آزمون ضريب اسپيرمن معني‌دار بودند (10 ايستگاه روند افزايشي و 17 ايستگاه روند كاهشي) و در آزمون خودهمبستگي 33 ايستگاه از 41 ايستگاه داراي روند معني‌دار مثبت و منفي بودند. بيشترين شيب كاهشي روند در ايستگاه آبادان (1/92-) و كمترين شيب مربوط به ايستگاه تبريز و اروميه (0/1-) بود. بيشترين شيب افزايشي نيزمربوط به ايستگاه ايرانشهر با 1/97 و كمترين در ايستگاه گرگان با 0/08 شناسايي شد. 
Trend analysis of number of dusty days in Iran
Article Type: Original Article
Abstract:
In this study, annual changes in number of dusty days in Iran over the period of 1965–2005 (41 years) wre investigated. Mann-kendall test, spearman's-Rho test and Autocorrelation test were applied to quantify the trend. Mann-kendall and spearman's test showed similarity in the results, in compared with Autocorrelation test. This study reveals that the all studied stations showed a trend, but among them, only 26 trends were significant statistically, at Mann-Kendall test (16 stations had decreased and 10 stations had increased trend). Spearman’s Rho was significant for trends at 27 stations (17 stations with a decrease and 10 stations with an increase in trend). The autocorrelation test results shows, 33 stations had significant positive or negative trends. The most decreasing and lowest slope was in Abadan and Tabriz stations with values -1.92 and -0.1, respectively. The most increasing and lowest slope was in Iran shahr and Gorgan stations with values 1.97 and 0.8 respectively.
قیمت : 20,000 ريال